Algemene voorwaarden Jazeker Energievergelijker

Jazeker Energievergelijker geeft consumenten via deze website de mogelijkheid om vergunninghoudende leveranciers van energie (gas en stroom) te beoordelen en vergelijken op prijs, kwaliteit en service. Aan het gebruik van deze website zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze site gaat u dan ook akkoord met deze voorwaarden.

Informatievoorziening op deze website

De informatie op Jazeker Energievergelijker over prijzen en leveringsvoorwaarden en dergelijke van de diverse leveranciers is afkomstig van deze leveranciers. Hoewel Jazeker Energievergelijker zich in samenwerking met haar partner Energieleveranciers.nl inspant om deze informatie te controleren op juistheid, kan zij niet garanderen dat alle informatie up-to-date en volledig is. U kunt via de website een vergelijking maken tussen diverse leveranciers. Deze vergelijking is een momentopname gebaseerd op de door u ingevulde gegevens. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. In sommige gevallen zijn prijsstructuren per leveranciers zodanig verschillend dat alleen een schatting mogelijk is van de prijs. Jazeker Energievergelijker zal dergelijke items markeren.


Auteursrechten

Op Jazeker Energievergelijker staan teksten, afbeeldingen en andere materialen die van Jazeker Energievergelijker en haar partner Energieleverancier.nl afkomstig zijn. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Jazeker Energievergelijker, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht. Jazeker Energievergelijker is gerechtigd op elk moment de inhoud van deze website aan te passen of te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen. Het is niet toegestaan om met behulp van geautomatiseerde processen of software de gehele website of een substantieel deel daarvan op te vragen, of enige actie te ondernemen die het goed functioneren van de website aan kan tasten.


Onderhoud van de website

Jazeker Energievergelijker heeft het recht om de website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Jazeker Energievergelijker zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. Jazeker Energievergelijker is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling. Jazeker Energievergelijker heeft het recht de website van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te aan te passen en om fouten te herstellen. Jazeker Energievergelijker is daarbij niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door een aanpassing.


Aansprakelijkheid

Jazeker Energievergelijker is slechts aansprakelijk jegens u in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van opzet of grove schuld van Jazeker Energievergelijker en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Jazeker Energievergelijker voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen
aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Jazeker Energievergelijker is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade wegens door Jazeker Energievergelijker gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt.


Wijzigingen van de overeenkomst

Jazeker Energievergelijker heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking dertig dagen na publicatie daarvan op de website. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan altijd met onmiddellijke ingang in. Indien u een gewijzigde of aangevulde voorwaarde niet wenst te accepteren, dient u het gebruik van deze website na deze dertig dagen te staken en gestaakt te houden. Door de website te gebruiken na deze periode, geeft u aan in te stemmen met de gewijzigde of aangevulde voorwaarde(n). Eventuele door u aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van deze overeenkomst, tenzij dat schriftelijk tussen u en Jazeker Energievergelijker afgesproken is. Jazeker Energievergelijker is gerechtigd om deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde die de website van haar overneemt.


Algemene bepalingen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Jazeker Energievergelijker gevestigd is. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven. De door Jazeker Energievergelijker ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Leverancier. U dient in voorkomende gevallen Jazeker Energievergelijker zo spoedig mogelijk te informeren over wijzigingen in naam-, adres- of contactgegevens die voor Jazeker Energievergelijker relevant kunnen zijn.

Jazeker Energievergelijker is gebouwd, wordt beheerd door SwitchExpert BV in Nijmegen. SwitchExpert staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nijmegen onder nummer: 51272563.

Deel dit artikel:
Linkedin