Actievoorwaarden en uitleg ‘Feestdagen deals’

Deelnemers aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van het reglement van deze actie zoals hieronder beschreven.

De actie

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de online winactie 'Feestdagen deals’ (verder te noemen ‘de actie’) van De Hypothekers Associatie B.V. (verder te noemen: ‘de organisator’), gevestigd aan de Fascinatio Boulevard 1302 te Capelle a/d IJssel, Nederland.

2. Deze actie dient ter promotie van het merk De Hypotheker.

3. De deelnemer zal het woord ‘Chromebook’ ingevuld moeten hebben bij het invulveld ‘Eventuele opmerkingen’ van het afspraakformulier. Daarnaast moet er sprake zijn van een ingeplande afspraak met een vestiging van De Hypotheker.

4. De actie loopt van 8 december t/m 30 december 2016 waarbij de volgende prijzen te winnen zijn: 150 Acer Chromebook laptops t.w.v. €222,-.

5. Het geldbedrag van € 222,- voor een Chromebook wordt beschikbaar gesteld door de organisator.

 

Hoe kun je mee doen? (zie ter verduidelijking de afbeeldingen)

1. De deelnemer vult het afspraakformulier in met zijn gegevens en verstuurt dit.

2. Let op! Het volgende formulier is waar de deelname plaatsvindt.

3. Het volgende formulier wordt getoond. De deelnemer vult hier bij het veld ‘Eventuele opmerkingen’ het woord ‘Chromebook’ in. Als de deelnemer op ‘Verstuur mijn gegevens’ klikt is zijn deelname aan de actie bevestigd.

Invulveld winactie chromebook afbeelding invulveld 2
   

Ga direct naar het afspraakformulier en maak een afspraak.

Deelname

1. De actie loopt van 8 december 2016 t/m 30 december 2016 (hierna: de actieperiode). De klant die in aanmerking komt voor de Chromebook wordt zo spoedig mogelijk na afloop van de actieperiode, doch uiterlijk 1 februari 2017 door de organisator benaderd.

2. Deelname is voorbehouden aan inwoners van Nederland met een minimumleeftijd van 18 jaar die een ingeplande afspraak hebben bij een vestiging van De Hypotheker.

3. Medewerkers van De Hypothekers Associatie B.V. en andere personen die direct of indirect hebben meegewerkt aan de organisatie van de actie (evenals familieleden die op hetzelfde adres wonen) zijn uitgesloten van deelname.

4. De organisator behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens De Hypotheker of derden, of in strijd met wet- en regelgeving heeft gehandeld.

5. Deelnemers kunnen slechts eenmalig in aanmerking komen voor de actie.

6. Na het verstrijken van de actieperiode kunnen deelnemers niet meer in aanmerking komen voor een Chromebook. 

 

Actiemechanisme

1. De deelnemer wordt geattendeerd op de actie via een pop-up of een melding rechts naast het afspraakformulier.

2. De winnaar van de actie wordt aan het einde van de actieperiode bepaald.

3. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de actievoorwaarden.

4. De winnaars worden middels een loting geselecteerd.

5. De winnaar van de prijs wordt via een persoonlijk e-mailbericht op de hoogte gesteld. Hierin wordt kenbaar gemaakt wanneer en hoe de uitreiking zal gaan plaatsvinden.

6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om andere redenen een geschil ontstaat tussen deelnemer en organisator is het oordeel van de laatsgenoemde bindend.

 

Winnaar en prijsuitreiking

1. De prijzen zijn150 Acer Chromebook laptops tw.v. €222.-. 

2. De prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor een andere (alternatieve) prijs. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de organisator. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden of toegekend worden aan een andere prijswinnaar. De organisator neemt de eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

3. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is, zijn/haar prijs niet incaseert of niet op tijd reageert op aanvullende vragen, kan de prijs ingetrokken worden of toegekend worden aan een andere deelnemer.


Aansprakelijkheid en klachtenregeling

1. De organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.

2. Meer specifiek zijn de organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door of vanwege de door haar uit te keren prijs. De organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk voor schade door de deelnemer geleden of letsel aan eigendommen en/of personen die het gevolg is van enig gebruik van de uitgekeerde prijs. De organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijs.

3. De organisator is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen maar niet beperkt tot schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communciatie en overbrenging van virussen.

4. Indien je een klacht hebt over de actie, dan kun je die sturen naar info@hypotheker.nl. De klacht wordt dan zo snel mogelijk door de organisator behandeld. De deelnemer ontvangt hiervan bericht per e-mail.


Privacy

1. Om mee te kunnen dingen met de te winnen prijs, dient de deelnemer geregistreerd te worden. De gegevens die de organisator van de deelnemer opslaat, zijn nodig om de winnaar te kunnen identificeren en aan te schrijven. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

2. Door deelname aan deze actie verleent de prijswinnaar toestemming aan de organisator om zijn/haar naam en eventuele foto’s voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.

3. De organisator zal de gegevens van de deelnemer alleen voor De Hypotheker doeleinden gebruiken indien de deelnemer hiervoor nadrukkelijke toestemming verleent.

4. De gegevens die de organisator verkrijgt in het kader van deze actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

 

Slotbepalingen

1. Door deelname gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden, het Privacy Statement en disclaimer van de organisator. De deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van de van toepassing zijnde voorwaarden en verklaart daarmee in te stemmen.

2. De organisator is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaaden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Druk-, spel,- zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook voor de organisator.

3. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling benaderd en die nietig of vernietigbaar is.


Aldus opgemaakt te Capelle a/d IJssel, 30 november 2016.

Deel dit artikel:
Linkedin