Erfpacht

Erfpacht is een zakelijk recht om andermans grond te gebruiken. Erfpacht wordt alleen op grond gevestigd. De grond (dit is juridisch gezien de onroerende zaak) blijft eigendom van degene (de verpachter) die het erfpacht vestigt. Als je een woning op erfpachtgrond koopt, wordt je daarmee geen eigenaar van de grond. De grond blijft van de verpachter, meestal de gemeente.

Je krijgt als erfpachter het recht de grond te gebruiken op dezelfde manier als een eigenaar, tenzij in de akte van vestiging iets anders is afgesproken. In de akte van vestiging kan ook staan dat je als erfpachter het erfpachtrecht niet mag overdragen zonder toestemming van de eigenaar.


Canon

De erfpachter mag zelf weten wat hij met de grond gaat doen. Vaak wordt er een woning gebouwd op de grond. Als erfpachter kan je worden verplicht om voor de erfpacht een geldsom, de canon, te betalen. Deze canon kan periodiek worden betaald, maar het komt ook voor dat de canon voor een langere periode wordt afgekocht, bijvoorbeeld voor vijftig jaar.

Het recht van erfpacht kan eeuwigdurend zijn, worden verleend voor een bepaalde periode of worden verleend tot wederopzegging.

Erfpacht kan eindigen door:

  • het verstrijken van de duur waarvoor het erfpachtrecht is aangegaan;
  • opzegging;
  • beĆ«indiging in onderlinge overeenstemming;
  • opheffing door de rechter;
  • verjaring, door onteigening;
  • het tenietgaan van het recht waarvan het erfpachtrecht afhankelijk is;
  • de vervulling van een ontbindende voorwaarde waaronder het erfpacht is gevestigd of overdragen;
  • afstand of door vermenging.