Begrippenlijst

We proberen je zo veel mogelijk uit te leggen

In de begrippenlijst vind je uitleg over moeilijke begrippen rondom hypotheken en andere financiële onderwerpen.

 • Bankgarantie

  Een bankgarantie is een garantie van de bank dat de borgsom die de koper aan de verkoper moet betalen, indien nodig, wordt voldaan.

 • Arbeidsongeschikt

  Arbeidsongeschikt. De Hypotheker geeft je inzicht in je financiële situatie bij arbeidsongeschiktheid en welke voorzieningen je kan treffen.

 • Hypotheekgever

  Je bent als hypotheekgever degene die eigenaar is van een onroerende zaak en hierop hypotheek laat vestigen. Vaak is de hypotheekgever ook geldnemer. ...

 • Uniform Pensioen Overzicht

  Tijdens de opbouw van je pensioen en daarna, informeren pensioenfondsen en pensioenverzekeraars met het Uniform Pensioen Overzicht je over je penioen. ...

 • Eigen geld

  Eigen geld is geld dat je vrij beschikbaar hebt en eventueel in de hypotheek of in het nieuwe huis kunt investeren. Bijvoorbeeld spaargeld of overwaarde...

 • Ik sta bij het BKR geregistreerd

  Meer weten over een BKR-registratie, een hypotheek en een huis kopen? De Hypotheker vertelt je meer over een BKR en een hypotheek afsluiten.

 • Bereidstellingsprovisie

  Je betaalt bereidstellingsprovisie als je de geldigheidstermijn voor de hypotheekofferte wilt verlengen.

 • Erfbelasting

  Bij een erfenis ben je erfbelasting verschuldigd aan de fiscus. De hoogte van de belasting is afhankelijk van de hoogte van de verkregen erfenis. ...

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering

  Op zoek naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering? De Hypotheker informeert je over de mogelijke varianten en geeft je advies.

 • Hypotheeknemer

  De hypotheeknemer is degene die de lening verstrekt en daarvoor hypotheek als onderpand laat vestigen op een onroerende zaak (de woning).

 • Pensioenverdeling

  Bij een scheiding hebben je over en weer recht op een deel van het opgebouwde (partner)pensioen. Dit ligt vast in de wet pensioenverevening bij echtscheiding. ...

 • Verwachte loonsverhoging

  Loonsverhoging op komst? Met een loonsverhoging op komst kun je onder bepaalde voorwaarden een hogere hypotheek afsluiten.

 • Boeterente

  Je betaalt boeterente voor het vroegtijdig aflossen van de hypotheek wanneer de rentevaste periode nog niet is verstreken. Boeterente berekenen? Kom...

 • Wet Werk en Bijstand

  De Wet Werk en Bijstand (WWB) is sinds januari 2015 vervangen door de Participatiewet.

 • Geregistreerd partnerschap

  Geregistreerd partnerschap is een samenlevingsvorm die bijna dezelfde status heeft als het huwelijk. Voor beslissingen heb je elkaars toestemming...

 • Hypotheekregister

  Het Kadaster houdt in een hypotheekregister een openbare administratie bij waarin alle gevestigde hypotheken staan geregistreerd.

 • Nabestaandenpensioen

  In de meeste pensioenregelingen wordt ook een voorziening voor je nabestaanden opgebouwd. De hoogte van het nabestaandenpensioen verschilt per pensioenregeling. ...

 • Sparen en je hypotheek aflossen

  Je hypotheek aflossen kun je doen door maandelijks een bedrag te sparen. Er zijn diverse manieren om te sparen. De Hypotheker legt het je uit.

 • Kunnen mijn ouders borg staan?

  Kan je met je huidige salaris niet zelf een huis betalen? In dit geval kun je ervoor kiezen om je ouders borg te laten staan voor je hypotheek.

 • Boetevrije aflossing

  Een boetevrije aflossing is een vrijgesteld bedrag dat je jaarlijks mag aflossen op je hypotheek.

 • Ziektewet

  De Ziektewet is een vangnet voor zieke werknemers. Met name bedoeld voor zwangerschapsverlof en werknemers wiens contract tijdens hun ziekte afloopt. ...

 • Kinderalimentatie

  Kinderalimentatie is het deel van de alimentatie dat specifiek bedoeld is voor de opvoeding en verzorging van de kinderen.

 • Kosten koper

  Huis kopen? Houd rekening met de kosten koper en andere aankoopkosten. Denk aan overdrachtsbelasting, notariskosten en advieskosten.

 • Aanvulling op je pensioen

  Je pensioen kan bestaan uit AOW en/of werkgeverspensioen. Hiernaast kun je ook zelf je pensioen aanvullen. Lees meer over de diverse manieren.

 • Mijn kind gaat studeren

  Kinderen studeren? De Hypotheker bekijkt je financiële situatie en wat je aan je hypotheek kunt veranderen zodat je je kinderen kan laten studeren....

 • Doorlopend krediet

  Een doorlopend krediet is een leningvorm waarbij je een bepaalde opnamelimiet afspreekt. Je betaalt alleen rente over het opgenomen gedeelte.

 • Eigenwoningforfait

  Eigenwoningforfait is een fiscale bijtelling op het inkomen. De hoogte van het bedrag wordt bepaald aan de hand van de waarde van het huis.

 • Huwelijkse voorwaarden

  Trouwen in gemeenschap van goederen of toch trouwen op huwelijkse voorwaarden? Maar wat is het gevolg dan voor onze hypotheek? De Hypotheker legt...

 • Makelaarskosten

  Makelaarskosten of makelaarscourtage zijn kosten die je betaalt aan de makelaar voor de begeleiding bij het kopen of verkopen van een woning.

 • Wat is pensioen

  Pensioen is het geheel van uitkeringen die je ontvangt nadat je bent gestopt met werken. Lees wat belangrijk is als je met pensioen gaat, financieel...

 • Gemengde verzekering

  Een gemengde verzekering is een verzekering die zowel bij overlijden als bij in leven op een afgesproken tijdstip een bedrag uitkeert.

 • Fiscale partners

  Fiscale partners kunnen gemeenschappelijke inkomensbestanddelen naar eigen inzicht tussen elkaar verdelen bij de belastingaangifte.

 • Gouden handdruk

  Een gouden handdruk is een schadeloosstelling voor een werknemer als het dienstverband voortijdig wordt beëindigd buiten de schuld van de werknemer...

 • Notariskosten

  De notaris berekent notariskosten voor het opstellen van de hypotheekakte en de overdrachtsakte. Tarieven die door de notaris worden berekend zijn...

 • Werkgeverspensioen

  Via je werk bouw je pensioen op: het werkgeverspensioen. Dit is een aanvulling op je AOW. Lees wat belangrijk is als je met pensioen gaat, financieel...

 • Opstalverzekering

  Met een opstalverzekering is je woning verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm en inbraak en wordt verplicht gesteld door de hypotheekverstrekker. ...

 • Box 3

  In box 3 wordt vermogen belast zoals aandelen en spaartegoed. Meer weten over belastingtarieven? De Hypotheker informeert je graag!

 • Testament

  In een testament regel je wat er na je dood met je nalatenschap moet gebeuren. Geen testament? Dan vindt je nalatenschap plaats volgens de regels...

 • Ontbindende voorwaarden

  Er zijn situaties denkbaar waarin het beter is om af te zien van de koop van een woning. Daarom staan in een koopcontract vaak ontbindende voorwaarden. ...

 • Kinderen brengen veel kosten met zich mee

  Kinderen op komst? Het is slim om je hypotheek, je financiële situatie en de kosten van kinderen eens goed te bekijken. De Hypotheker helpt je.

 • Risicoverzekering

  Een risicoverzekering verzekert je tegen de financiële gevolgen van een bepaald risico: Bijvoorbeeld het risico van overlijden of arbeidsongeschiktheid....

 • Premie vrijmaken

  Premievrij maken van een levensverzekering houdt in dat je stopt met het betalen van premie, maar je koopt de verzekering niet af.

 • WW-uitkering

  De WW-uitkering is bedoeld voor werknemers in loondienst die werkloos worden. Lees wanneer je recht hebt op de WW-uitkering.

 • Overdrachtsbelasting

  Overdrachtsbelasting wordt geheven bij overdracht van een huis en bedraagt 2 procent van de aankoopwaarde. Meestal betaalt de koper deze belasting. ...

 • Kapitaalverzekering eigen woning (KEW)

  Van een Kapitaalverzekering Eigen Woning, afgekort KEW, is sprake als er een bepaalde band bestaat tussen de kapitaalverzekering en de eigen woning. ...

 • Werkloosheid en pensioen

  Bij werkloosheid, kom je niet alleen zonder inkomen te zitten maar ook de opbouw van je pensioen wordt hierdoor aangetast. Werkloosheid en pensioen...

 • Overdrachtsakte

  Een overdrachtsakte is de akte die de notaris opmaakt bij de koop en verkoop van onroerende zaken en die wordt ingeschreven bij het Kadaster.

 • Sparen voor mijn kinderen

  Sparen voor de toekomst van je kind is altijd een goed idee. De adviseur van De Hypotheker helpt je en bekijkt je financiële situatie zodat je voorbereid...

 • Gezondheidsverklaring

  Als je een verzekering aanvraagt waarbij je gezondheid van belang is, vul je een gezondheidsverklaring met persoonlijke gezondheidsvragen in.

 • Algemene Nabestaanden Wet

  De Algemene nabestaandenwet is een sociale voorziening die een basisuitkering geeft aan de achtergebleven partner bij overlijden.

 • Voorzieningen die wegvallen

  Voorzieningen die wegvallen bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. De Hypotheker helpt je een beeld te krijgen welke voorzieningen je nog overhoudt....

 • Overstapfaciliteit

  De overstapfaciliteit is een faciliteit waarbij je als geldnemer kosteloos kan overstappen naar een vooraf afgesproken langere rentevaste periode. ...

 • Scheiden en een koophuis

  Als jij na een scheiding in jullie koophuis wil blijven wonen, kan De Hypotheker je helpen je financiële situatie helder en inzichtelijk te maken....

 • Universal-Life verzekering

  Een Universal-Life verzekering is een verzekering opgezet vanuit het Universal-life principe waarbij de ingelegde premies worden belegd in units. ...

 • Algemene Ouderdoms Wet

  De AOW, de Algemene Ouderdoms Wet, is een sociale voorziening die ouderen voorziet van een basisinkomen. De Hypotheker kan je er meer over vertellen. ...

 • Boedelverdeling

  Tijdens een relatie bouw je gemeenschappelijke bezittingen op. Gaan jullie uit elkaar, dan moeten deze worden verdeeld. Dit wordt boedelverdeling...

 • Overwaarde

  Overwaarde is het verschil tussen de vrije verkoopwaarde van je woning en de hoogte van de nog resterende (hypotheek-)schuld minus de verkoopkosten....

 • Restschuld na verkoop huis

  Als jullie je koophuis na de scheiding met verlies moeten verkopen, dan is er sprake van een restschuld. De Hypotheker geeft je graag advies.

 • Herbouwwaarde

  Onder herbouwwaarde vallen alle kosten die nodig zijn om de verzekerde woning in dezelfde staat te herbouwen, met dezelfde bestemming op dezelfde...

 • Spaarpolis

  Bij veel hypotheekvormen wordt er voor de aflossing gespaard door middel van een spaarpolis , ook wel spaarverzekering of kapitaalverzekering genoemd. ...

 • Samenlevingscontract

  Een samenlevingscontract is een overeenkomst met afspraken over de verdeling van inkomsten, uitgaven als je uit elkaar gaat of komt te overlijden....

 • Je partner uitkopen

  Als je na de scheiding in jullie koophuis wil blijven wonen en er is sprake van een overwaarde, dan moet je je partner uitkopen. De Hypotheker adviseert...

 • Meeneemfaciliteit

  De meeneemfaciliteit wordt toegepast wanneer je verhuist naar een nieuwe eigen woning en biedt de mogelijkheid om een hypotheek mee te nemen.

 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

  De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen is een sociale voorziening die een basisuitkering verstrekt aan werknemers die arbeidsongeschikt zijn...

 • Tenaamstelling

  Ga jullie samenwonen of juist uit elkaar? Dan verandert de tenaamstelling van jullie hypotheek en moet dan aangepast worden.

 • Servicekosten

  Servicekosten zijn de kosten voor collectief onderhoud, collectieve verzekeringen en overige voorzieningen aan een onroerend goed (flat of appartement). ...

 • Aansprakelijk voor de hypotheek

  Tijdens jullie huwelijk zijn jullie beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de aflossing van de hypotheek en de betaling van de rente. Ook als je uit...

 • Overbruggingskrediet

  Een overbruggingskrediet is nodig als de overwaarde van je oude huis nog niet vrij is en je daar wel over wilt beschikken bij de koop van je nieuwe...

 • Erfpacht

  Erfpacht is het zakelijk recht om het genot te hebben van een aan een ander toebehorend stuk grond. De daarvoor te betalen vergoeding heet erfpachtcanon....

 • Partneralimentatie

  Partneralimentatie komt voor, indien de inkomens van beide partners behoorlijk verschillen. De adviseur van De Hypotheker kan de gevolgen voor je...

 • Vrij op naam

  Je koopt een nieuwbouwwoning meestal ‘vrij op naam’ (v.o.n.): de notariskosten voor de eigendomsoverdracht en de BTW bij de prijs zijn inbegrepen. ...

 • Aanvullen nabestaandenvoorzieningen

  Voor je overlijden wil je alles goed geregeld hebben. De Hypotheker adviseert je over het aanvullen van nabestaandenvoorzieningen.

 • Overlijdensrisicoverzekering

  Een overlijdensrisicoverzekering keert uit als de verzekerde voor een bepaalde einddatum komt te overlijden. Nabestaanden kunnen zo de hypotheek aflossen. ...

 • Erfpachtcanon

  Erfpachtcanon is de vergoeding voor het gebruik van de grond. Dit is een vorm van huur aan de verpachter (eigenaar) van de grond.

 • Koophuis en scheiding

  Jij blijft na jullie scheiding in het huis wonen. Wat komt hier dan bij kijken en waar moet je op letten? De Hypotheker helpt je alles op een rijtje...

 • Recht op nabestaandenpensioen

  Ook als je gescheiden bent, blijft je ex-partner recht houden op een nabestaandenpensioen na je overlijden. De Hypotheker vertelt je er graag meer...

 • Persoonlijke lening

  Een persoonlijke lening is een aflopend geldkrediet. Een aflopend krediet is een vast bedrag dat voor een eenmalige uitgave geleend wordt.

 • Een huis van jullie beiden

  Jullie willen samenwonen. Er kunnen zich meerdere situaties voordoen.

 • Executiewaarde

  De executiewaarde, door taxatie vastgesteld, is het bedrag dat de woning in de minst gunstige omstandigheden, bij gedwongen verkoop, zou moeten opleveren. ...

 • Nabestaandenvoorzieningen

  Als je de nabestaandenvoorzieningen van de overheid en van je werkgever wil aanvullen, bestaan daar verschillende mogelijkheden voor. De Hypotheker...

 • Royeren

  Royeren is het uitschrijven of doorhalen van een hypotheek uit het Hypotheekregister. Hierdoor rust er officeel geen hypoteek meer op de woning.

 • Box 1

  In Box 1 valt inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen woning en winst uit onderneming. In deze box vindt ook de verrekening plaats van de hypotheekrenteaftrek....

 • Extra aflossen

  Wil je extra aflossen op je hypotheek? Boetevrij aflossen? Laat je dan goed adviseren door een van onze hypotheekadviseurs. Maak online een afspraak....

 • Hypothecaire inschrijving

  Een hypothecaire inschrijving is wanneer een hypotheek met het bedrag en de perso(o)n(en) wordt ingeschreven in het hypotheekregister.

 • Arbeidsongeschikt en voorzieningen

  Als je arbeidsongeschikt raakt, bestaan er voorzieningen die je financieel kunnen helpen. De Hypotheker vertelt je er graag meer over.

 • Verpanden

  Verpanden is de verplichting vastgelegd in de hypotheekakte dat (bijvoorbeeld) een verzekering verbonden is aan een hypotheek als aflossingsverplichting. ...

 • Bijleenregeling

  De Bijleenregeling stimuleert huiseigenaren om bij een verhuizing de overwaarde van hun huis te gebruiken voor de financiering van hun nieuwe woning. ...

 • Rentemiddeling

  Wil je profiteren van de lage rente? Maar je rentevaste periode loopt nog niet af? Dan kan rentemiddeling een optie voor jou zijn.

 • Hypotheekakte

  Gegevens en bepalingen van je hypotheek staan in de hypotheekakte. Dit is de overeenkomst tussen jou en de hypotheekinstelling, opgesteld door de...

 • Voorbereiden op arbeidsongeschiktheid

  Een goede manier om je voor te bereiden op eventuele toekomstige arbeidsongeschiktheid, is het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering....

 • Voorlopig koopcontract

  Het contract dat je sluit voor de koop van je woning wordt voorlopig koopcontract genoemd, maar kan ook koopovereenkomst of koopakte genoemd worden. ...

 • Samenlevingsvormen

  Er bestaan verschillende samenlevingsvormen. Welke vorm past het beste bij jullie? De keuze heeft gevolgen voor de fiscus, het erfrecht en je pensioenuitvoerder. ...

 • Inboedelverzekering

  Een inboedelverzekering is een verzekering tegen brand en andere schadedekkingen van roerende zaken en dekt de schade aan de inboedel.

 • Waarborgsom

  Een waarborgsom is zekerheidsstelling bij de koop van een huis voor de verkoper tot aan transportdatum waarbij de koper een bedrag aan de notaris...

 • Kadaster

  Het Kadaster is de instelling waar de eigendom van onroerende zaken is geregistreerd. Ook het hypotheekregister wordt hier bijgehouden.

 • Ik ben zzp’er

  Als zzp’er kan het lastig zijn om een hypotheek te verkrijgen. Hypotheekverstrekkers stellen voorwaarden, maar er zijn zeker mogelijkheden.

 • Woonlastenverzekering

  Een woonlastenverzekering is een verzekering die in geval van werkeloosheid (en/of arbeidsongeschiktheid) de woonlasten, of een deel daarvan, uitkeert....

 • Samenwonen en de belasting

  Gaan jullie samenwonen? Dit heeft dit gevolgen voor de belasting en verandert je belastingaangifte. De Hypotheker kan je vertellen waar je op moet...

 • Marktwaarde

  De marktwaarde is de waarde van de woning als deze vrij op de markt wordt verkocht. Dit is de waarde die de woning oplevert onder normale omstandigheden. ...

 • Zzp’er en een hypotheek afsluiten

  Als je als zzp’er een hypotheek wil afsluiten, moet je er rekening mee houden dat je complete financiële situatie wordt doorgelicht.

 • Hoofdelijke aansprakelijkheid

  Hoofdelijke aansprakelijkheid: bij een hypotheekverplichting stelt men één of meerdere personen aansprakelijk voor de verantwoordelijkheden.

 • Meerwerk-/verbeteringskosten

  Meerwerk-/verbeteringskosten zijn kosten voor meerwerk aan een nieuwbouwwoning of als je verbeteringen aanbrengt aan een bestaande woning.

 • Zzp’er en sociale voorzieningen

  Als zzp’er kun je geen aanspraak maken op sociale voorzieningen. Het is daarom extra belangrijk om je goed te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid....

 • Taxatie

  Een taxatie is het inschatten van de woningwaarde door een taxateur en is belangrijk wanneer je de woning wilt kopen, verkopen of verzekeren.

 • Onroerende zaakbelasting

  Onroerende zaakbelasting is de gemeentelijke belasting die je betaalt voor het eigendom van een huis. De woningwaarde is hierbij bepalend.

 • Starter en een BKR-registratie

  Als je door uitstaande leningen geregistreerd staat bij het Bureau Krediet Registratie (BKR), beïnvloedt dit de hoogte van het hypotheekbedrag.

 • Taxatiekosten

  Taxatiekosten zijn kosten voor het laten taxeren van je woning. Voor het verkrijgen van een hypotheek op een bestaande woning is een taxatierapport...

 • WOZ-waarde

  WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is de waarde van je woning. Lees meer op de website van De Hypotheker.

 • Nationale Hypotheek Garantie

  Sluit je een hypotheek af met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan loop je als huiseigenaar minder risico en profiteer je van een rentekorting. ...

 • Geen vast contract en een hypotheek afsluiten

  Geen vast contract maar wel een hypotheek? Vaak is er meer mogelijk dan je denkt.

 • Restschuld

  Hypotheek met restschuld? De Hypotheker bekijkt wat jouw mogelijkheden zijn voor restschuldfinanciering en vertelt je wat in jouw situatie de beste...

 • Eigenwoningreserve

  Eigenwoningreserve is de verkoopopbrengst van je huis min de verkoopkosten en de resterende hypotheekschuld. Meer weten? Kom langs bij De Hypotheker....

 • Instaprente

  Instaprente is een van tevoren afgesproken periode, waarin je de mogelijkheid hebt om de rente kosteloos vast te zetten tegen de dan geldende rente. ...

 • Kosten advies en bemiddeling

  Voor advies en bemiddeling werken we bij De Hypotheker met richtbedragen. In een intakegesprek komen we de precieze kosten voor advies en bemiddeling...

 • Rentevaste periode

  De rentevaste periode is de afgesproken periode dat de rente gelijk blijft. Het rentepercentage kun je voor verschillende rentevaste perioden vastzetten. ...

 • Participatiewet

  Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet.

 • Belastingvrij schenken

  De schenkingsvrijstelling is een speciale regeling voor ouders die hun kinderen geld willen schenken voor de aankoop van een eigen huis.

 • Kosten Nationale Hypotheek Garantie

  De kosten voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie zijn eenmalig. In 2018 bedragen deze kosten 1% van het totale hypotheekbedrag.

 • Eigen geld en een nieuwe eigen woning

  Om de bijkomende kosten bij de aankoop van een woning te financieren, is het nodig om eigen geld in te zetten.

 • Rentebedenktijd

  Rentebedenktijd is een van tevoren afgesproken periode, waarin je de mogelijkheid hebt om de rente kosteloos vast te zetten tegen de dan geldende...

 • Hypotheekrenteaftrek

  Wanneer heb je recht op hypotheekrenteaftrek? En hoe krijg je dit fiscale voordeel terug van de belastingdienst?

 • Overdrachtskosten

  De overdrachtskosten zijn de kosten die gemaakt moeten worden om de nieuwe woning op je naam te krijgen. Deze kosten zijn voor rekening van de koper. ...

 • Variabele rente

  Bij een variabele rente is de rente die je voor de hypotheek betaalt, gekoppeld aan de rente in de markt. De rente wijzigt dus steeds tijdens de looptijd. ...

 • Overgangsrecht

  Het overgangsrecht geldt voor een hypotheek die al bestond op 31 december 2012. Meer weten over het overgangsrecht? De Hypotheker informeert je graag! ...

 • Bouwrente

  Overweeg je de aankoop van een nieuwbouwwoning, dan kom je de term bouwrente tegen. De Hypotheker geeft je uitleg over bouwrente.

 • Vaste rente

  De vaste rente is de rente die in je offerte staat en verandert niet. De adviseur vertelt je graag meer over rentes.

 • Belastingteruggave hypotheek

  Als je een hypotheek hebt, is het vaak mogelijk om belastingteruggave van inkomstenbelasting te krijgen. De betaalde hypotheekrente kan een aftrekpost...

 • Passeren

  Het passeren van de hypotheek houdt in dat je met alle partijen samen komt bij de notaris om de hypotheek- en/of transportakte te ondertekenen.

 • Dagrente

  Bij de dagrente wordt gekeken naar de rente op of rond de dag waarop jouw hypotheekakte passeert. Onze adviseurs vertellen je graag meer over rentes....

 • Transportakte

  Transportakte is de overdrachtsakte, opgemaakt door de notaris bij de koop en verkoop van onroerende zaken en die wordt ingeschreven bij het Kadaster. ...

 • Onderwaarde en mijn huidige woning

  Als er onderwaarde op je huidige woning zit, is de waarde van je woning lager dan de lopende hypotheek. Ga je je oude woning verkopen, dan ontstaat...

 • Dalrente

  Wordt de dalrente gehanteerd bij het passeren van de hypotheekakte, dan heb je de meeste kans op een lagere rente dan in de offerte. Onze adviseurs...

 • Vereniging van eigenaren

  Als het eigendom van een pand (appartement, gesplitste woning) over meerdere eigenaren is verdeeld, is een vereniging van eigenaren wettelijk verplicht. ...

 • Mijn huis verbouwen

  Extra hypotheek voor verbouwing nodig? Kom langs bij De Hypotheker. We brengen je financiële mogelijkheden in kaart en bekijken je hele verbouwtraject. ...

 • Projectrente

  Als je een huis koopt in een nieuwbouwproject, dan kan je een aantrekkelijke projectrente aangeboden krijgen.

 • Spaarrekening Eigen Woning (SEW)

  Deze rekening is gekoppeld aan de hypotheek die rust op een woning die dient als hoofdwoning, waardoor de uitkering vrijgesteld is van belasting wanneer...

 • Hypotheekadviseurs onafhankelijk

  Een adviseur is echt onafhankelijk, als de keuze voor een bepaalde hypotheekverstrekker wordt bepaald door de persoonlijke wensen en mogelijkheden...

 • Depotrente

  Je betaalt depotrente over het bedrag van je hypotheek dat nog niet is uitbetaald aan de bouwer.

 • Opleveringskeuring

  Een opleveringskeuring is een check vóór de oplevering op de woning of deze in perfecte staat en conform afspraak is opgeleverd.

 • Richtbedrag

  Voor ons advies en onze bemiddeling betaal je bij De Hypotheker een richtbedrag. Het richtbedrag geldt in de meeste gevallen. Afhankelijk van je persoonlijke...

 • Annuïteitenhypotheek

  Bij een annuïteitenhypotheek betaal je maandelijks hetzelfde bedrag. Je aflossing neemt toe en je rente neemt af.

 • Kosten aankoop woning

  De kosten voor de aankoop van een bestaande woning kunnen uit verschillende onderdelen bestaan. De Hypotheker biedt je een overzicht.

 • Contact

  Wanneer je opmerkingen hebt over onze dienstverlening kan je altijd contact opnemen met de vestiging waar je bent geadviseerd.

 • Lineaire hypotheek

  Bij een lineaire hypotheek ga je steeds minder betalen per maand. Je aflossing blijft hetzelfde maar je rente daalt.

 • Fiscale aspecten

  Wat zijn de fiscale aspecten van een hypotheek? De fiscale regelgeving rondom hypotheken is behoorlijk complex. Laat je goed informeren.

 • Aflossingsvrije hypotheek

  Bij de aflossingsvrije hypotheek los je niet af, maar je betaalt alleen rente over de hypotheekschuld en geen premie om vermogen op te bouwen.

 • Hypotheek afsluiten

  Wat komt er allemaal kijken bij het afsluiten van een hypotheek? De Hypotheker helpt je de juiste hypotheek te kiezen, af te sluiten en te onderhouden....

 • Woonboot

  Veel mensen vinden wonen op het water aantrekkelijk vanwege het gevoel van vrijheid. Maar hoe zit het met de financiering van een woonboot? De Hypotheker...

 • Spaarhypotheek

  Een spaarhypotheek is een hypotheek, waarbij je tijdens de looptijd maandelijks spaart in een kapitaalverzekering voor de aflossing van je hypotheek....

 • Kosten koper berekenen

  Wil je graag de kosten koper berekenen voor je beoogde nieuwe huis? De Hypotheker vertelt je graag alles over bijkomende kosten bij het kopen van...

 • Recreatiewoning

  Overweeg je een vakantiewoning te kopen? Bij het financieren van een recreatiewoning moet je met verschillende aspecten rekening houden.

 • Bankspaarhypotheek

  Denk je over een bankspaarhypotheek? De Hypotheker zet alle informatie voor je op een rij en helpt je de beste hypotheekvorm voor jouw situatie te...

 • Splitsingsakte

  Hoe een appartement is opgesplitst ligt vast in een splitsingsakte. Hierin staat welke ruimtes in het gebouw van jou zijn en welke gemeenschappelijk....

 • Woning in het buitenland

  Wil je een woning in het buitenland kopen? Voor het financieren van een woning in het buitenland bij een Nederlandse hypotheekverstrekker, zijn de...

 • Levenhypotheek

  Informatie over de levenhypotheek. Kenmerken, voor- en nadelen en meer.

 • Scheefwonen

  Scheefwonen is als je huurt en je inkomen is naar verhouding te hoog voor de huur van de sociale huurwoning. Blijven huren of een huis kopen? Vraag...

 • Aflossen persoonlijke lening

  Je persoonlijke lening aflossen met een hypotheek? In principe is dit mogelijk. Laat je informeren door De Hypotheker.

 • Hybride hypotheek

  Bij de hybride hypotheek worden de flexibiliteit van de levenhypotheek en de zekerheid van de spaarhypotheek met elkaar gecombineerd.

 • Huis kopen

  Als je voor het eerst een huis wilt huren of kopen, komt er veel op je af. De Hypotheker zet alles voor je op een rijtje bij het kopen van je eerste...

 • Uitkering en hypotheek

  Heb jij of heeft je partner een (gedeeltelijke) uitkering, dan kan het lastiger zijn om een hypotheek te verkrijgen. De Hypotheker vertelt je er meer...

 • Beleggingshypotheek

  Het vermogen voor de aflossing van de beleggingshypotheek wordt opgebouwd door middel van een aparte beleggingsrekening.

 • Energielabel

  Het energielabel informeert over het energieverbruik van een woning.

 • Uitleg over de Woningwaardemeter

  De woningwaardemeter is gebaseerd op informatie vanuit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en gegevens over transacties. De BAG registreert...

 • Dubbele lasten

  De koopsom van een nieuwbouwwoning betaal je vaak niet in een keer maar in termijnen. De adviseur van De Hypotheker vertelt je er graag meer over....

 • Krediethypotheek

  De krediethypotheek is een krediet met je huis als zekerheid voor de bank.

 • Woonquote

  De woonquote is het percentage van jouw inkomen dat aan woonlasten besteed mag worden. Lees meer over de woonquote bij De Hypotheker.

 • Projectaanbieding nieuwbouwwoning

  Krijg je een aantrekkelijke projectaanbieding voor je toekomstige nieuwbouwwoning? Laat de projectaanbieding beoordelen door een adviseur van De Hypotheker....

 • Traditionele levenhypotheek

  Bij de traditionele levenhypotheek wordt er door middel van een levensverzekering gespaard voor de aflossing. De hoogte van de einduitkering is niet...

 • Werking NHG

  Wat is de werking van NHG? Deze regeling geeft de geldverstrekker extra zekerheid en daarom kunnen zij je extra korting geven op de hypotheeklasten. ...

 • Renteverlies tijdens bouw

  Renteverlies tijdens de bouw is eigenlijk het saldo tussen de rente die je aan de hypotheekverstrekker betaald en de rente die je ontvangt op je depotrente....

 • Voordelen NHG

  Voordelen hypotheek met NHG? Het belangrijkste voordeel is de rentekorting die geldverstrekkers geven bij een hypotheek mét Nationale Hypotheek Garantie....

 • In aanmerking voor NHG

  Je komt in aanmerking voor NHG als je voldoet aan bepaalde voorwaarden. De Hypotheker kan je er meer over vertellen.

 • Werkgeversverklaring

  Vul de online versie in of print de blanco werkgeversverklaring. Wel zo makkelijk en volgens NHG richtlijnen. Pas bij De Hypotheker weet je het zeker....

 • Verschil NHG en Starterslening

  Wat is het verschil tussen Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en een Starterslening? De Hypotheker vertelt je er graag over.

 • Nabestaandenvoorzieningen

  Naast de basisvoorzieningen in de Algemene Nabestaandenwet en het nabestaandenpensioen, kun je zelf nabestaandenvoorzieningen aanvullen. De Hypotheker...

 • Waarom een taxatie

  Wat is een taxatie en waarom heb ik deze nodig? De Hypotheker vertelt je er graag meer over.

 • Generatiehypotheek

  Met een generatiehypotheek kan je familie je droomhuis helpen financieren. De adviseurs van De Hypotheker informeren je graag over je mogelijkheden!...

 • Bouwkundige keuring

  Wat is een bouwkundige keuring en wanneer is deze nodig? De Hypotheker vertelt je er meer over.

 • Hypotheekofferte

  Voordat je een hypotheek afsluit, laat je eerst een offerte opstellen door je geldverstrekker. De Hypotheker helpt je graag met offerte voor jouw...

 • Een recreatiewoning kopen

  Je wilt een recreatiewoning kopen, al dan niet in Nederland, dan moet je rekening met een aantal zaken rekening houden. De Hypotheker vertelt je er...

 • Overbruggingshypotheek

  Een nieuw huis kopen terwijl je oude huis nog niet is verkocht? Een overbruggingshypotheek kan uitkomst bieden.

 • Tweede woning

  Wanneer je een hypotheek afsluit, omdat je een tweede woning wil kopen, moet je rekening houden met een aantal zaken. We hebben ze voor je verzameld....

 • Tweede hypotheek

  Denk je erover om een tweede hypotheek af te sluiten? Laat je dan goed informeren over je mogelijkheden. Maak een afspraak bij De Hypotheker!

 • Wat is een hypotheekprofiel?

  Jouw financiële situatie, wensen, doelstellingen en de risico's die je wilt lopen worden vastgelegd in een hypotheekprofiel.

 • Studieschuld en hypotheek

  Studieschuld, BKR en een hypotheek afsluiten? De Hypotheker zet je maandlasten op een rij zodat je ook je studieschuld aflost. Maak direct online...

 • Hoofdsom

  Een hoofdsom is het hypotheekbedrag dat bij het afsluiten van je hypotheek is verstrekt.

 • Hypotheek en student

  Je bent student en je wilt een hypotheek om een huis te kopen. Vraag je ouders om een schenking of om borg te staan. Kom voor advies naar De Hypotheker....

 • Depotrekening of Bouwdepot

  Vanuit de depotrekening of bouwdepot betaal je de kosten voor de bouw van je nieuwbouwwoning of voor de renovatie of verbouwing van je bestaande huis....

 • Veelgestelde vragen

  Wil je een antwoord op je vraag? We hebben de veelgestelde vragen voor je verzameld op deze pagina. Misschien staat jouw vraag er wel tussen.

 • Hypotheek meenemen

  Een volgende woning kopen en je huidige hypotheek meenemen? De Hypotheker vertelt je wat in jouw situatie de beste keuze is.

 • Duitse hypotheek

  Overweeg jij een hypotheek in Duitsland af te sluiten? Lees alles over het afsluiten van een Duitse hypotheek bij De Hypotheker.

 • Hogere hypotheek

  Een volgende woning op het oog? Dan kun je kiezen voor een hogere hypotheek. De Hypotheker vertelt je of je hypotheek verhogen voor jou een verstandige...

 • Ik heb een Wajong-uitkering

  Met een Wajong-uitkering is het in principe mogelijk om een hypotheek aan te vragen. Lees over de mogelijkheden bij De Hypotheker.

 • Maximale hypotheek

  In 2018 kan je een hypotheek afsluiten tot 100% van de waarde van je koophuis. Dit heet de Loan-to-Value.

 • Zelf hypotheek afsluiten

  Je kunt bij De Hypotheker terecht voor onafhankelijk advies en het afsluiten van een hypotheek. Wij vinden dat een klant altijd advies moet krijgen...

 • Koopsom

  De koopsom van een huis is de prijs die je aan de verkoper betaalt om eigenaar te worden van het huis. De koper en de verkoper bepalen samen de koopsom....

 • Aanvragen van hypotheek

  Wil je een hypotheek aanvragen? Lees hier exact hoe de aanvraag van een hypotheek in zijn werk gaat.

 • Advies- en bemiddelingskosten

  Voor het regelen van je hypotheek betaal je advieskosten en bemiddelingskosten. Vaak kun je deze kosten meefinancieren in je hypotheek en verrekenen...

 • Hypotheek Vergelijken

  Hypotheek vergelijken kan alleen bij een intermediair als De Hypotheker. Banken verkopen slechts hun eigen hypotheek. Wij vergelijken alle banken,...

 • Startershypotheek

  Je eerste huis kopen? De Hypotheker vertelt je meer over een startershypotheek. Of bereken zelf online jouw maximale startershypotheek.

 • Perspectiefverklaring

  Heb jij als flexwerker een perspectiefverklaring en wil je een huis kopen? Dan kun je voor hypotheekadvies terecht bij De Hypotheker.

 • Starters Renteregeling

  De Starters Renteregeling maakt je eerste huis mogelijk. Lees meer over de Starters Renteregeling bij De Hypotheker.

 • Opeethypotheek

  Met een opeethypotheek is het mogelijk om de overwaarde op je huis te benutten als je met pensioen gaat. De adviseurs van De Hypotheker informeren...

 • Bedrijfshypotheek

  Op zoek naar een bedrijfshypotheek? De Hypotheker informeert je over de bijzonderheden van een bedrijfshypotheek.

 • Crowdfunding hypotheek

  Geïnteresseerd in een crowdfunding hypotheek? Vind de belangrijkste voordelen en nadelen van de crowdfunding hypotheek.

 • Verhuisregeling

  Wat is een verhuisregeling? Lees hoe jij je hypotheek kunt behouden als je gaat verhuizen.

 • Execution only

  Execution only betekent dat je, zonder advies van een hypotheekadviseur, zelf een hypotheek afsluit. Meer informatie over execution only vind je bij...

 • Renteopslag

  Wat is renteopslag? Lees over renteopslag en hoe jij het beste met renteopslag kunt omgaan.

 • Verbouwingshypotheek

  Lees alles over een verbouwingshypotheek en hoe je in aanmerking komt voor een verbouwingshypotheek bij De Hypotheker.