Akte van levering

Een notaris maakt bij aankoop van een woning twee akten op. Eén is de akte van levering en de andere is de hypotheekakte. Een akte van levering is een akte die de notaris opmaakt bij de koop en verkoop van onroerende zaken en die wordt ingeschreven bij het Kadaster. 

 

 

Stel woning gekocht sleuteloverdracht

Wat is de akte van levering?

De akte van levering wordt ook wel transportakte, leveringsakte, overdrachtsakte, akte van overdracht, eigendomsakte of eigendomsbewijs genoemd. Uitgangspunt van deze akte van levering is de eerder gesloten koopovereenkomst. In de akte van levering wordt de eigendomsoverdracht van een woning vastgelegd. Anders gezegd: met de leveringsakte wordt het eigendom van een woning overgedaan naar de nieuwe eigenaar.  

De akte van levering wordt door de notaris opgesteld en door de koper(s) en de verkoper(s) ondertekend. Een afschrift van de akte wordt ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Op dat moment is de eigendom van de woning overgegaan naar de nieuwe eigenaar. De ontbindende voorwaarden uit de koopovereenkomst zijn dan ingevuld of vervallen. 

Verschil tussen hypotheekakte en leveringsakte

Waar het in de leveringsakte gaat over het eigendom van de woning, staan in de hypotheekakte alle gegevens en bepalingen van je hypotheek. Beide akten worden opgemaakt door de notaris.

Wat staat er in de leveringsakte?

In de leveringsakte staan tenminste de volgende gegevens:

  • Personalia van zowel de kopers als verkopers. Zoals adres, woonplaats, gemeente en kadastrale gegevens van de woning.
  • Titel van aankomst, dit is een verwijzing naar de vorige transportakte waaruit blijkt dat de verkoper de eigenaar is.
  • De titel van overdracht, deze geeft de rechtsverhouding weer, bijvoorbeeld eigendomsoverdracht door koop/verkoop. Bij erfopvolging wordt gesproken van titel van overgang.
  • De koopsom en de bevestiging van de betaling daarvan. De koper verkrijgt hiermee een onaantastbare titel, waardoor zijn eigendomsrecht onvoorwaardelijk vaststaat. Eventuele ontbindende voorwaarden uit de koopakte komen hiermee te vervallen.
  • Toestemming van echtgeno(ot(e) of geregistreerd partner tot het vervreemden van de woning, als dit de echtelijke woning betreft.
  • Bestuursbevoegdheid: verklaring van gehuwde verkopers, waaruit blijkt dat de woning tot de gemeenschap van goederen behoort en beiden leveringsbevoegd zijn.

Kosten van een akte van levering

Er is geen vaststaand bedrag voor het opstellen van een akte van levering, dit kan verschillen per notaris. Gemiddeld zullen de kosten rond de € 500 bedragen. 

Is de akte van levering aftrekbaar?

De kosten voor de akte van levering zijn helaas niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De kosten voor het opstellen van de hypotheekakte daarentegen wel.

Waar moet je op letten bij de overdracht van de woning?

Vlak voor de eigendomsoverdracht van een bestaande woning mag je als koper nog even kijken in het huis dat bijna van jou is. Zo kan je het huis aan een allerlaatste controle onderwerpen. Die laatste controle geeft je gelegenheid om te kijken of de woning geheel volgens afspraak wordt geleverd.

Controleer hierbij de lijst van (on)roerende zaken. Zijn er zaken verdwenen die wel bij de koopovereenkomst waren inbegrepen? Controleer daarnaast of er gebreken zijn. Mis je zaken of zijn er gebreken? Dan is dit het moment waarop je dat ter sprake moet brengen. Meld het aan de notaris. Deze kan het in de akte opnemen en eventueel een bedrag in depot houden.

De overdrachtsakte mag daarnaast niet afwijken van het koopcontract. Kom je bijvoorbeeld tot de ontdekking dat de hoeveelheid grond in de overdrachtsakte niet gelijk is aan wat in het koopcontract staat, maak dan onmiddellijk bezwaar bij de verkoper. Je bent immers iets anders overeengekomen.

Als je op dat moment al bij de notaris bent, teken dan met de vermelding ‘onder protest’. Als je pas na ondertekening de afwijkende regeling ontdekt, ben je niet zonder meer gebonden aan deze verandering. Volgens de rechter is een koper, die slechts één of tweemaal in zijn leven een transportakte onder ogen krijgt, alleen aan afwijkingen gebonden wanneer hij deze uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Akte van levering opvragen

Ben je de akte van levering kwijt? Dan kun je een kopie ervan opvragen bij de notaris bij wie je de akte destijds getekend hebt. Ook bij het Kadaster kun je een kopie opvragen.

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

Wendy Giltay | Specialist Advieskennis Wendy is specialist advieskennis bij De Hypotheker en ondersteunt adviseurs op vakinhoudelijk niveau en de dagelijkse adviespraktijk.