Ontbindende voorwaarden

Ontbindende voorwaarden zijn voorwaarden in een koopovereenkomst voor een woning op grond waarvan een overeenkomst kosteloos ontbonden kan worden.

Er zijn onvoorziene situaties denkbaar waarin het beter is om af te zien van de koop. Die kunnen als ontbindende voorwaarden in het koopcontract worden vastgelegd. Bijvoorbeeld omdat de koper de financiering niet rond krijgt. 

In een koopovereenkomst worden vaak de ontbindende voorwaarden opgenomen. In de gevallen die in die voorwaarden staan omschreven kun je als koper dan nog onder de koop uit. Je hebt als koper na ondertekening van de koopovereenkomst drie dagen bedenktijd, maar dat is niet genoeg om er bijvoorbeeld achter te komen of je de financiering rond zal krijgen. En er zijn nog meer onvoorziene situaties te bedenken waarin het beter is het koopcontract te ontbinden. 

Voor de koop van een woning is het verplicht dat een schriftelijke overeenkomst wordt opgemaakt. In principe maken de koper en verkoper zelf uit wat in deze overeenkomst wordt opgenomen. Vaak wordt gebruikt gemaakt van een standaard overeenkomst. Meestal bevat de koopovereenkomst de ontbindende voorwaarden. De meest voorkomende zijn:

  • Het verkrijgen van een financiering

Een financieringsclausule geeft je als koper het recht de koop te ontbinden als je met het oog op betaling van de koopprijs geen lening kan verkrijgen. Dit kan niet zomaar, je krijgt als koper een zogenaamde inspanningsverplichting. Je moet inspanning verrichten om een financiering te verkrijgen. Je zou ten minste drie afwijzingsbrieven van gerenommeerde geldverstrekkers moeten hebben. De verkoper kan bij ontbinding vanwege het niet verkrijgen van de financiering geen schadevergoeding eisen.

  • Ernstige beschadigingen aan de woning

Deze clausule geldt bij ernstige beschadigingen tussen het moment van ondertekening van het voorlopige koopcontract en het moment van levering bij de notaris. Hierbij kan je denken aan brand of stormschade. Als blijkt de woning ernstig beschadigd is, dan kan je als koper ontbinding van de overeenkomst of herstel van de schade eisen. Dit laatste moet uiteraard wel mogelijk zijn.

  • Koper kan geen woonvergunning krijgen

In sommige gemeenten is het noodzakelijk dat je als koper in het bezit bent van een woonvergunning. Als na ondertekening van het voorlopige koopcontract blijkt dat je als koper geen woonvergunning krijgt, dan wordt het koopcontract ontbonden.

Ontbindende voorwaarden zijn belangrijk omdat ze je voor grote financiële problemen kunnen behoeden. Maar ze zijn er niet om je als koper een gemakkelijke uitweg te geven. Een handtekening onder een koopovereenkomst weegt zwaar; de koop is zo goed als definitief. Er moet echt een goede reden zijn voor je de koopovereenkomst kunt ontbinden.

Bovendien is het niet zo dat de overeenkomst spontaan niet meer geldig is wanneer een van de ontbindende voorwaarden van kracht is. De koper moet zelf binnen een bepaalde termijn actie ondernemen en een beroep doen op de ontbindende voorwaarden (meestal schriftelijk; hoe dat moet, wordt vaak ook in die voorwaarde zelf omschreven).