Kadaster

Het Kadaster is de instelling waar de eigendom van onroerende zaken is geregistreerd. Ook het hypotheekregister wordt hier bijgehouden. 

Bijna alles wat is vastgelegd over een woning of perceel staat in de openbare registers van het Kadaster. In deze openbare registers worden alle rechtshandelingen die op registergoederen betrekking hebben, vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn; eigendomsoverdracht van registergoederen, hypotheekvestiging, erfdienstbaarheden en recht van erfpacht.

Hypotheekregister

Het Kadaster wordt bijgehouden door de Staat, Ministerie van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieu. De ambtenaar die het Kadaster onderhoudt, heet ‘bewaarder van de hypotheken en het Kadaster’ (kortweg bewaarder). In het Kadaster is het hypotheekregister te vinden. In elke provincie bevindt zich een Kadaster. Deze is voor je toegankelijk, alleen aan het opvragen van informatie zijn kosten verbonden. 

Als je een vraag hebt over wie eigenaar is van een bepaalde onroerende zaak, kun je een verzoek plaatsen bij het Kadaster. Deze geeft de informatie schriftelijk via een zogenoemd kadastraal uittreksel. Een makelaar en notaris maken hier gebruik van bij hun onderzoek naar een te verkopen woning. 

Bij het Kadaster kan je ook te weten komen ten behoeve van wie op een woning hypotheek is gevestigd. Deze informatie wordt verstrekt via een zogenoemd kadastraal hypothecair uittreksel. 

Als je hypotheek hebt laten vestigen en de hypotheekakte en de transportakte zijn getekend, dan wordt de hypotheek ingeschreven in de registers. Een afschrift van de transportakte en de hypotheekakte worden door de notaris bij het Kadaster in de daarvoor bedoelde registers ingeschreven. Vanaf dat moment zijn de eigendomsoverdracht en de vestiging van het recht van hypotheek definitief.

Onroerende zaken

Sinds 1832 registreert Nederland gegevens over een bepaalde onroerende zaak (het perceel) en alle wijzigingen die zich daarin voordoen. Het Kadaster registreert de volgende gegevens:

  • de naam van de eigenaar of vruchtgebruiker van het perceel;
  • waar het perceel ligt;
  • de afmetingen van het perceel en hoe de grond wordt gebruikt;
  • de hypotheek of erfdienstbaarheden die op het perceel rusten;
  • of bodemverontreiniging aanwezig is. 

Om een perceel aan te duiden gebruikt men de kadastrale aanduiding, die altijd bestaat uit de naam van de kadastrale gemeente, de letter van de sectie en het nummer van het perceel, eventueel aangevuld met de appartementsindex wanneer het perceel is gesplitst in appartementsrechten.