Gezondheidsverklaring

Een gezondheidsverklaring is een formulier met persoonlijke gezondheidsvragen. Het dient te worden ingevuld bij de aanvraag van een verzekering met een overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsdekking. Bij twijfel over de gezondheid en bij hoge verzekerde bedragen kunnen er aanvullende vragen of een medische keuring worden geëist.

Als je een verzekering aanvraagt waarbij je gezondheid van belang is, word je gevraagd een gezondheidsverklaring in te vullen. Dit is een formulier met persoonlijke gezondheidsvragen, die bijvoorbeeld bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten worden ingevuld. Er worden vragen gesteld over je gezondheidstoestand in het verleden en op dit moment.

De ingevulde verklaring is bedoeld voor een medische adviseur van de verzekeraar. De medische adviseur adviseert de verzekeraar over het risico dat je vormt voor de verzekeraar. Het medische advies kan zijn:

  • Je risico is voor de verzekeraar gemiddeld. Je krijgt dan de verzekering die je aanvroeg.
  • Je risico is hoger dan gemiddeld, dan betaal je misschien een hogere premie.
  • Je risico is te hoog. De medisch adviseur adviseert dan je niet te verzekeren. Je krijgt dan niet de verzekering die je aanvroeg.

De verzekeraar beslist uiteindelijk over je aanvraag. Je hebt als klant de plicht om alle antwoorden eerlijk en volledig te beantwoorden. Dit wordt ook wel de mededelingsplicht genoemd. Indien je de vragen niet naar waarheid hebt ingevuld, kan het zijn dat bij uitkering van de verzekering de nabestaanden geen uitkering ontvangen.

Extra medische informatie

Het kan voorkomen dat de medisch adviseur naar aanleiding van de ingevulde gezondheidsverklaring extra informatie nodig heeft over je gezondheid. Er kan extra informatie opgevraagd worden bij bijvoorbeeld je huisarts. De huisarts mag alleen jouw gezondheidsgegevens aan de medisch adviseur afgeven als je dat goed vindt. Je geeft deze toestemming met een machtiging. De medisch adviseur kan je daarnaast vragen om een medisch onderzoek te ondergaan. Je bepaalt zelf of je dat wilt. Als je niet wilt mee werken aan het medisch onderzoek zal de verzekeraar vaak de aanvraag voor de verzekering niet verder in behandeling nemen.


Wet op medische keuringen

De verzekeraars mogen niet zomaar allerlei vragen stellen over je gezondheid.

Boven een bepaald verzekerd bedrag, de 'vragengrens', moet de verzekerde voor een overlijdensrisicoverzekering vaak een medische keuring ondergaan. De hoogte van de vragengrens is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde en de verzekeringsmaatschappij. Beneden de vragengrens hoeft de betrokkene van de verzekeraars alleen maar een gezondheidsverklaring in te vullen. Die verklaring kan aanleiding geven tot een nader onderzoek. Iemands rechten bij een keuring voor een verzekering zijn vastgelegd in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) en de WMK (Wet op de Medische Keuringen). Alleen artsen mogen medische keuringen uitvoeren. De keuringsarts mag niet de huisarts of specialist zijn.

Kosten gezondheidsverklaring

Voor een gezondheidsverklaring worden geen kosten in rekening gebracht. Het kan wel voorkomen dat er een medische keuring nodig is, daar zijn vaak wel kosten aan verbonden. Wanneer de verzekeraar deze keuring eist, betalen zij bijna altijd deze kosten.

Rechten en plichten

Tegen over de verzekeraar en medisch adviseur heb je verschillende rechten en plichten.

Je rechten zijn:

  • Je mag je medisch dossier bij de verzekeraar altijd inzien. De medisch adviseur kan het advies toelichten. Dit is het recht op inzage.
  • Je mag als eerste weten wat de medisch adviseur de verzekeraar wilt adviseren. Dit dien je vooraf aan te vragen met een brief. Dit wordt het recht op eerste kennisneming genoemd.
  • Je kunt de medisch adviseur vragen om geen medisch advies te geven aan de verzekeraar. De verzekeraar stopt dan de aanvraag voor de verzekering.
  • Je mag je aanvraag opnieuw laten beoordelen. Bijvoorbeeld als de verzekeraar die afwijst.

Je plichten zijn:

  • Je vult de gezondheidsverklaring zelf in en dat doe je eerlijk en naar beste weten.
  • Je geeft veranderingen in je gezondheid meteen door, dat doe je totdat de verzekering definitief is.