Begrippenlijst

In de begrippenlijst vind je uitleg over moeilijke begrippen rondom hypotheken en andere financiële onderwerpen.

Arbeidsongeschikt

Je bent arbeidsongeschikt als je niet meer in staat bent om arbeid te verrichten, dit kan door geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid komen.

Als je arbeidsongeschikt raakt en je bent in loondienst bij een werkgever, dan heb je recht op een WIA-uitkering. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Binnen de WIA spreekt men over arbeidsgeschiktheid in plaats van arbeidsongeschikt.

Zelfstandige ondernemers hebben geen recht op een WIA-uitkering en kunnen er voor kiezen om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Regelingen overheid bij arbeidsongeschiktheid
Het kan iedereen overkomen, je wordt ziek of krijgt een ongeval en je bent niet meer in staat om te werken zoals vroeger. In het ergste geval kun je helemaal niet meer werken. Dit betekent een grote terugval in je inkomen. De overheid heeft hiervoor een tweetal regelingen, die ervoor zorgen dat als je arbeidsongeschikt raakt dat je niet aangewezen bent op de bijstand. Deze regelingen zijn Wet verlening uitbreiding loondoorbetalingplicht bij ziekte (Wulbz) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Als je ziek wordt, betekent dit niet dat je meteen langdurig arbeidsongeschikt bent. Vaak ben je na een paar dagen weer beter. Tijdens deze korte periodes van ziekte krijg je gewoon loon doorbetaald. Dit gebeurt niet vrijwillig door je werkgever. Een werkgever wordt hiertoe verplicht door de Wet verlening uitbreiding loondoorbetalingplicht bij ziekte (Wulbz).

1 januari 2006 is de WIA van kracht geworden ter vervanging van voornamelijk de WAO. In deze wet staat werk voorop. Door middel van financiële prikkels worden werkgevers en jij als werknemer gestimuleerd er alles aan te doen om gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan het werk te helpen of te houden. Tegelijkertijd is er een inkomensbescherming voor mensen die echt niet meer aan de slag kunnen komen. Je bent voor de WIA arbeidsongeschikt als je door ziekte, ongeval, zwangerschap of na bevalling niet in staat bent om met gangbare arbeid hetzelfde te verdienen als gezonde personen met een soortgelijke opleiding. Bij de berekening van het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt eerst gekeken wat je als werknemer verdiende voordat je ziek werd, het laatst verdiende inkomen. Vervolgens wordt bekeken wat je op dit moment met je restcapaciteit zou kunnen verdienen. Dat loon is de restverdiencapaciteit. Deze restverdiencapaciteit wordt bepaald door de drie meest betalende functies waarvoor je in aanmerking komt te selecteren en daar het middelste inkomen van te nemen.

De WIA kent twee regelingen voor arbeidsongeschikte:

  • IVA: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten;
  • WGA: Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten. 

Lees meer over als je je inkomen verliest bij arbeidsongeschiktheid.

Raak je onverwachts werkloos of arbeidsongeschikt?

De Hypotheker geeft je weer grip op je financiën en regelt alles rond je hypotheek bij inkomensverlies.

Maak een afspraak of stel je vraag aan één van onze specialisten.

Maak een afspraak