Wat is Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)?

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een sociale voorziening die een basisuitkering verstrekt aan werknemers die arbeidsongeschikt zijn geworden.

Arbeidsongeschiktheid betekent dat je door ziekte of een handicap je (vroegere) werkzaamheden niet meer of niet meer volledig kunt verrichten. Dit heeft voor iedereen ingrijpende gevolgen, niet alleen omdat je je moet aanpassen aan een leven die je beperkt in je activiteiten maar ook omdat je inkomen flink kan dalen.

Inkomsten tijdens ziekte

Wie als werknemer langdurig ziek wordt, blijft in eerste instantie gewoon salaris ontvangen van zijn werkgever. Gewoonlijk krijg je gedurende het eerste jaar van je ziekte je loon voor de volle 100 procent doorbetaald. In het tweede jaar krijgt je 70 procent van je laatst verdiende loon uitgekeerd. Kun je na 2 jaar nog niet aan de slag, dan kom je terecht in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). 

Op 1 januari 2006 is de WIA van kracht geworden ter vervanging van voornamelijk de WAO. In deze wet staat werk voorop. Door middel van financiële prikkels worden werkgevers en werknemers gestimuleerd er alles aan te doen om gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan het werk te helpen of te houden. Tegelijkertijd is er een inkomensbescherming voor mensen die echt niet meer aan de slag kunnen komen. Je bent voor de WIA arbeidsongeschikt als je door ziekte, ongeval, zwangerschap of na bevalling niet in staat bent om met gangbare arbeid hetzelfde te verdienen als gezonde personen met een soortgelijke opleiding.

Arbeidsongeschiktheidpercentage

Bij de berekening van het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt eerst gekeken wat je als werknemer verdiende voordat je ziek werd, het laatst verdiende inkomen. Vervolgens wordt bekeken wat je op dit moment met je restcapaciteit zou kunnen verdienen. Dat loon is de restverdiencapaciteit. Deze restverdiencapaciteit wordt bepaald door de drie meest betalende functies waarvoor je in aanmerking komt te selecteren en daar het middelste inkomen van te nemen.

Soorten arbeidsongeschiktheid

De WIA kent drie soorten arbeids(on)geschiktheid:

Minder dan 35 procent arbeidsongeschikt
Blijft in dienst van de werkgever, wordt wel aangemerkt als arbeidsgehandicapte en heeft recht op subsidies.

Minstens 35 procent maar minder dan 80 procent arbeidsongeschikt, of minstens 80 procent maar niet duurzaam arbeidsongeschikt (WGA)
Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) bestaat uit twee fases: loongerelateerde uitkering gevolgd door de loonaanvullingsuitkering of de vervolguitkering. Bij het bepalen van de hoogte van de uitkering geldt het maximumdagloon.

  • 1. Loongerelateerde uitkering:

    Iemand komt in aanmerking voor deze uitkering indien hij aan de zogeheten referte-eis voldoet. Dit betekent dat de arbeidsongeschikte voorafgaande aan de dag dat hij ziek werd, ten minste 26 van de 36 weken moet hebben gewerkt. De duur van de loongerelateerde uitkering hangt af van het arbeidsverleden. De hoogte van deze uitkering is 75 procent van het oude loon in de eerste twee maanden en de maanden hierop volgend 70 procent van zijn WIA-loon (oude loon).
  • 2a. Loonaanvullingsuitkering: 

    Iemand die bij de aanvraag van een WGA-uitkering niet voldoet aan de referte-eis of degene die de maximale termijn van de loongerelateerde uitkering heeft doorlopen en nog steeds ziek is, kan in aanmerking komen voor de loonaanvullinguitkering. De voorwaarde is dan wel dat die persoon ten minste de helft van zijn (resterende) verdiencapaciteit heeft benut. Is dit niet het geval, dan komt hij in aanmerking voor de vervolguitkering. Iemand die aan deze eis voldoet, krijgt tot zijn 65e jaar deze uitkering. De hoogte van de loonaanvullinguitkering bedraagt 70 procent van het verschil tussen het oude loon en de (resterende) verdiencapaciteit (de verdiencapaciteit is het loon dat iemand ondanks zijn arbeidsongeschiktheid nog zou kunnen verdienen)

  • 2b. Vervolguitkering:

    Iemand die minder dan de helft van zijn verdiencapaciteit benut, ontvangt een vervolguitkering. Het UWV keert deze uitkering uit totdat de arbeidsongeschikte 65 jaar wordt. Afhankelijk van het uitkeringspercentage krijgt iemand een bepaald deel van het minimumloon. Dit betekent dat een arbeidsongeschikte per maand een bedrag krijgt, dat ver onder dit minimum kan liggen. Indien mogelijk kan hij een beroep doen op de Toeslagenwet om dit bedrag aan te vullen.

Minstens 80 procent en duurzaam arbeidsongeschikt (IVA)
Mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt raken, krijgen een Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) van 75 procent van het laatstverdiende loon (rekening houdend met maximum dagloon). "Volledig" betekent: meer dan 80 procent. "Duurzaam" betekent: geen of slechts een geringe kans op herstel. Is sprake van een geringe kans op herstel, dan vindt de eerste vijf jaar jaarlijks een keuring plaats om te kijken of er verbetering is opgetreden waardoor sprake is van gedeeltelijke in plaats van volledige arbeidsongeschiktheid.