Wet- en regelgeving

Algemene Nabestaanden Wet

De Anw is een sociale voorziening die onder voorwaarden een basisuitkering verstrekt aan degene die achterblijft wanneer jij of je partner overlijdt.

Algemene Ouderdoms Wet

De AOW, de Algemene Ouderdoms Wet, is een sociale voorziening die ouderen voorziet van een basisinkomen.

Box 3

Het bezit van vermogen wordt belast met inkomstenbelasting in Box 3.

Box 1

In box 1 valt inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen woning en winst uit onderneming. In deze box vindt ook de verrekening plaats van de hypotheekrenteaftrek.

Bijleenregeling

Deze regeling stimuleert huiseigenaren om bij een verhuizing de overwaarde van hun huis te gebruiken voor de financiering van hun nieuwe woning.

Belastingteruggave hypotheek

Als je een eigen huis met bijbehorende hypotheek hebt, is het vaak mogelijk om belastingteruggave van inkomstenbelasting te krijgen. In veel gevallen kun je betaalde hypotheekrente namelijk als aftrekpost opvoeren in je belastingaangifte. Dit betekent dat je de betaalde hypotheekrente in mindering brengt op je bruto inkomen waardoor je uiteindelijk minder inkomstenbelasting betaalt.

Belastingvrij schenken

De schenkingsvrijstelling is een speciale regeling voor ouders die hun kinderen geld willen schenken voor de aankoop van een eigen huis.

Erfbelasting

Bij een erfenis ben je erfbelasting verschuldigd aan de fiscus. De hoogte van de belasting hangt af van de hoogte van de verkregen erfenis.

Eigenwoningforfait

Een fiscale bijtelling bij het inkomen in verband met het hebben van een koopwoning.

Erfpacht

Het zakelijk recht om het genot te hebben van een aan een ander toebehorend stuk grond.

Erfpachtcanon

De aftrekbare periodieke (gemeentelijke) heffing op grond dat in erfpacht is uitgegeven.

Eigenwoningreserve

Eigenwoningreserve is de verkoopopbrengst van je huis min de verkoopkosten en de resterende hypotheekschuld.

Fiscale partners

Fiscale partners kunnen gemeenschappelijke inkomensbestanddelen naar eigen inzicht tussen elkaar verdelen bij de belastingaangifte.

Geregistreerd partnerschap

Een samenlevingsvorm die nagenoeg dezelfde wettelijke status heeft als het huwelijk.

Hypotheekrenteaftrek

Hypotheekrenteaftrek betekent dat je betaalde hypotheekrente in mindering brengt op je bruto inkomen, waardoor je uiteindelijk minder inkomstenbelasting betaalt.

Kapitaalverzekering eigen woning (KEW)

Van een Kapitaalverzekering Eigen Woning, afgekort KEW, is sprake als er een bepaalde band bestaat tussen de kapitaalverzekering en de eigen woning.

Overgangsrecht

Het overgangsrecht geldt voor een hypotheek die al bestond op 31 december 2012

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet.

Samenlevingsvormen

Nederland kent verschillende samenlevingsvormen. Zo is er naast het huwelijk ook het geregistreerd partnerschap. Of jullie kiezen om te gaan samenwonen met of zonder samenlevingscontract.

Samenwonen en de belasting

Als je gaat samenwonen of trouwen is de kans groot dat je fiscaal partner van elkaar wordt. Wat zijn hier de gevolgen van?

Wet Werk en Bijstand (WWB)

De Wet Werk en Bijstand (WWB) is sinds januari 2015 vervangen door de Participatiewet.

Wat wordt bedoeld met premie vrijmaken?

Je hebt als verzekeringnemer van een levensverzekering het recht om je verzekering premievrij te maken.

Wat is Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)?

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een sociale voorziening die een basisuitkering verstrekt aan werknemers die arbeidsongeschikt zijn geworden.

WOZ-waarde

WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is waarde van je woning.

Ziektewet

Vangnet voor zieke werknemers. Met name bedoeld voor zwangerschapsverlof en werknemers wiens contract tijdens hun ziekte afloopt.