Erfbelasting

Als erfgenaam ben je erfbelasting verschuldigd over de nalatenschap. Anders gezegd: over vermogen dat door overlijden van de ene persoon naar de andere overgaat, wordt belasting geheven. Het vermogen dat je nalaat, wordt nalatenschap genoemd. Erfbelasting valt onder de Successiewet. De Belastingdienst voert de regels uit en int de belasting.

Hoeveel zijn goederen waard?

Een nalatenschap bestaat vaak uit meer dan geld. Meestal zijn er ook goederen, zoals inboedel en een eigen woning. Omdat de waarde van een nalatenschap hierdoor niet altijd makkelijk vast is te stellen, geldt voor goederen deze regel: de waarde van zaken uit een erfenis is het bedrag dat ze zouden hebben opgebracht als ze op de dag van overlijden aan de hoogste bieder zouden zijn verkocht. 

De uiteindelijke waarde van de nalatenschap wordt bepaald door de waarde van de bezittingen, te verminderen met de waarde van de schulden. Wat overblijft wordt de 'netto verkrijging' genoemd.

Invloed samenlevingsvorm

Hoe je hebt samengewoond, bepaalt ook de manier waarop de nalatenschap wordt verdeeld. Hieronder zie je bij welke samenlevingsvormen welke omvang van de nalatenschap hoort:

  • Alleenstaand = heel privévermogen;
  • Ongehuwd samenwonen = heel privévermogen;
  • Gehuwd in algehele gemeenschap van goederen = helft totaal vermogen;
  • Gehuwd op huwelijkse voorwaarden = afhankelijk van de verdeling.

Vrijstelling belasting

De Belastingdienst heft erfbelasting over alles wat je erft. Wel is een bepaald gedeelte van het verkregen vermogen vrijgesteld van belasting. Hoe groot dit deel is, hangt hoofdzakelijk af van de relatie met de erflater. Vooral voor de langstlevende partner is de vrijstelling groot.

In Nederland is sprake van een dubbele progressieve belastingheffing. Hoeveel erfbelasting je hierdoor uiteindelijk betaalt, hangt af van de waarde van de nalatenschap én je verwantschap met de erflater. Dit laatste bepaalt weer in welke tariefgroep je valt. Er bestaan drie tariefgroepen voor de erfbelasting:
  • Tariefgroep 1: partner en kinderen
  • Tariefgroep 1a: kleinkinderen
  • Tariefgroep 2: anderen

 

Vrijstellingsbedrag

Over het eerste deel van een erfenis hoef je geen belasting te betalen. Dit is het vrijstellingsbedrag. Hieronder staan de vrijstellingsbedragen bij erfenissen per 2019.

Relatie Vrijstelling
Partner €650.913
Kinderen en kleinkinderen €20.616
Zieke en gehandicapte kinderen              €61.840
Ouders €48.821
Anderen €2.173


Tarieven erfbelasting

Het percentage aan belasting dat wordt geheven over erfenissen, hangt af van de relatie van de ontvanger tot de schenker of erflater. Ook is het percentage afhankelijk van het te erven bedrag.

Deel van de erfenis (2019) Tariefgroep I Tariefgroep Ia Tariefgroep II
  (partner en kinderen) (kleinkinderen) (anderen)
Tot €124.726 10% 18% 30%
€124.727 en hoger 20% 36% 40%