WOZ-waarde

WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is de waarde van je woning. Deze wordt elk jaar door de gemeente bepaald en vormt de basis voor diverse belastingen en heffingen.

De gemeente bepaalt als uitvoerder van de WOZ de waarde van alle onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden, gronden e.d.) binnen de gemeentegrenzen. Elke huizenbezitter krijgt die WOZ-waarde op een WOZ-beschikking. De gemeente baseert de waarde van de woning onder meer op:

  • De ligging van de woning;
  • Inhoudsgegevens;
  • Oppervlaktegegevens.

De WOZ-waarde vormt de grondslag voor de gemeentelijke belastingen en heffingen, zoals de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en de waterschapslasten. Daarnaast speelt de WOZ-waarde een belangrijke rol bij de erf- of schenkbelasting en het eigenwoningforfait.

WOZ-beschikking

Elk jaar ontvangt iedere huizenbezitter in maart de WOZ-beschikking. De gemeente schat de WOZ-waarde van je woning in op 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. Zo is de WOZ-beschikking van 2019 de waardepeildatum 1 januari 2018. Wat je huis nu waard is, is dus niet bepalend.

De WOZ-beschikking kan er per gemeente anders uitzien. De WOZ-waarde kan vermeld staan op de jaarlijkse nota van de gemeentelijke heffingen of als een los document worden verstrekt.


Bezwaar maken

Als je denkt dat de waarde op de WOZ-beschikking te hoog is, moet je snel bezwaar maken: binnen zes weken na dagtekening van de beschikking. Haal je dit niet (omdat je bijvoorbeeld meer tijd nodig hebt om het bezwaar te onderbouwen), stuur dan alvast een brief waarin je onder de kop ‘pro forma bezwaarschrift' vermeldt dat je binnen bepaalde tijd aanvulling geeft. Je verliest dan je rechten niet. Geef wel aan voor welke datum de gemeente een aanvulling van je kan verwachten.

Maak je bezwaar tegen de vastgestelde waarde, dan moet je wel een idee hebben van wat volgens jou reëel is. Vraag bij twijfel het onderliggend taxatieverslag op. Afhankelijk van de gemeente kun je het (soms via internet) inzien of toegestuurd krijgen (eventueel per e-mail). Ook kun je informeren bij bewoners in de buurt, bij een makelaar, het Kadaster of een taxateur. Of maak met onze Woningwaardemeter een gratis globale waardebepaling van je huis op.

Kom je na dit alles tot de conclusie dat de gemeente met haar schatting te hoog zit, teken dan bezwaar aan. Download een voorbeeldbrief die je aan de gemeente kunt sturen. Hierin vind je alvast een aantal argumenten die je voor de onderbouwing kunt gebruiken. Sommige gemeenten sturen een standaard reactieformulier met de WOZ-beschikking mee of bieden de mogelijkheid om via internet bezwaar te maken.