Algemene Nabestaanden Wet

De Algemene nabestaandenwet (Anw) is een sociale voorziening die onder voorwaarden een basisuitkering geeft aan degene die achterblijft wanneer jij of je partner overlijdt.

Wanneer ben je nabestaande?

Je bent een nabestaande als je de partner bent van iemand die is overleden of een volle wees en nog geen zestien jaar. Je bent partner als je bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of samenwoont en een samenlevingscontract hebt.

Net als de AOW, is de Anw een volksverzekering en geldt dus voor alle inwoners van Nederland. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de uitkering. Je hebt recht op een Anw-uitkering als je:

 • voor minimaal 45 procent arbeidsongeschikt bent;
 • een eigen kind, pleeg- of stiefkind onder de achttien jaar verzorgt.

Berekening nabestaandenuitkering

De hoogte van de uitkering wordt als volgt vastgesteld:

 • 50 procent van het minimumloon wordt buiten beschouwing gelaten. Dit betekent dat 807,90 euro van je inkomen niet wordt meegenomen;
 • twee derde van al je inkomen boven 807,90 euro wordt afgetrokken van de uitkering;
 • verdien je meer dan circa 2.615 euro per maand, dan ontvang je helemaal geen uitkering.

Voorbeeld
Je verdient 2.000 euro per maand. De eerste 807,90 euro tellen niet mee. Er blijft 1.192,10 euro over. Twee derde daarvan is 794,73 euro. Dit bedrag wordt afgetrokken van je nabestaandenuitkering. Je uitkering is dan dus 1.192,10 euro - 794,73 euro = 397,37 euro.

Inkomensaftrek

Je ontvangt een volledige nabestaandenuitkering als je geen andere inkomsten hebt. Heb je die wel, dan bepaalt het soort of deze inkomsten helemaal, gedeeltelijk of niet worden afgetrokken van je uitkering. Op een wezenuitkering hebben anderen inkomsten geen invloed. 

De volgende inkomsten worden niet gekort:

 • een aanvullend nabestaandenpensioen dat je ontvangt van een pensioenfonds of verzekering;
 • een nabestaandenpensioen dat je ontvangt uit een lijfrente van je partner;
 • rente;
 • dividend;
 • spaartegoeden.

Inkomsten die je nabestaandenuitkering wél beïnvloeden en gedeeltelijk worden afgetrokken, zijn:

 • inkomen uit loondienst;
 • winst uit een eigen bedrijf;
 • inkomen uit (vervoegd) pensioen.

Deze inkomsten worden volledig afgetrokken van je nabestaandenuitkering:


Geen uitkering

In deze gevallen heb je geen recht op een Anw-uitkering:

 • je krijgt al een uitkering van 1.211 euro of meer;
 • je partner overleed (zoals verwacht) binnen één jaar aan een ziekte die hij of zij al had toen je trouwde of ging samenwonen;
 • je partner overleed (zoals verwacht) binnen één jaar aan een ziekte die hij of zij al had toen hij of zij in Nederland kwam werken of wonen;
 • je hebt je partner om het leven gebracht of daaraan meegeholpen;
 • je zit in de gevangenis.


Wanneer stopt de Anw?


De Anw-uitkering stopt als je opnieuw trouwt of gaat samenwonen. Ben je na 1950 geboren, dan stopt de uitkering zodra het jongste kind achttien jaar is. Het is mogelijk dat de uitkering weer wordt hervat, nadat deze door een van deze omstandigheden werd stopgezet: 

 • je was minstens 45 procent arbeidsongeschikt;
 • je verdiende te veel;
 • je woonde korter dan zes maanden samen.  

Buitenland

Als je partner op de dag van overlijden buiten Nederland woonde of werkte, was hij of zij mogelijk niet verzekerd voor de Anw. Je ontvangt toch een gedeeltelijke nabestaandenuitkering als:

 • je partner in het verleden in Nederland heeft gewoond of gewerkt;
 • je partner verzekerd was voor een nabestaandenuitkering in een EU-land (Europese Unie) of de EER (Europese Economische Ruimte), of een land waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten;
 • je voldoet aan de voorwaarden om een nabestaandenuitkering te ontvangen.

De hoogte van je Anw-uitkering hangt af van het aantal jaren dat je partner in Nederland heeft gewoond of gewerkt.

Voorbeeld
Je partner heeft in totaal 30 jaar gewerkt: 15 jaar in Nederland en 15 jaar in een EU-land. Jouw Anw-uitkering is dan 15/30 deel van de nabestaandenuitkering die je zou hebben ontvangen als je partner altijd in Nederland had gewerkt.