Overdrachtskosten

Overdrachtskosten zijn de kosten die nodig zijn om het huis op je naam te krijgen: de overdrachtsbelasting en de notariskosten voor het opstellen van de overdrachtsakte. Bij bestaande huizen wordt vaak de term 'kosten koper' gehanteerd. Dit betekent, dat de overdrachtskosten voor rekening van de koper komen. Nieuwbouwwoningen worden vaak 'vrij op naam' aangeboden. De kosten voor de overdracht van het huis zijn daarbij voor rekening van de verkopende partij.

Notaris

Een woning kopen of verkopen is niet mogelijk zonder tussenkomst van de notaris. Iedere woning is namelijk een registergoed. De wetgever heeft aan de koop en levering van registergoederen een aantal vormvereisten gesteld. Een belangrijke eis is dat een notaris nodig is om een overdracht van een woning te realiseren. De overdracht van registergoederen bestaat uit eigenlijk twee fasen:

  • De overeenkomst tot koop
  • De daadwerkelijke levering

In de eerste fase worden tussen de koper en verkoper afspraken gemaakt over wat (er bij de woning) wordt overgedragen en onder welke voorwaarden dit gebeurt. In de tweede fase vindt de daadwerkelijke overdracht, door betaling en levering, plaats. In deze fase is een notaris nodig.

Indien er voor de aankoop van de woning door een hypotheek wordt gesloten maakt de notaris twee akten op. Een is de akte van levering en de andere is de hypotheekakte. De akte van levering wordt ook wel transportakte of overdrachtsakte genoemd. In de transportakte wordt de eigendomsoverdracht van een woning vastgelegd. Anders gezegd: met de transportakte wordt het eigendom van een woning overgedaan naar de nieuwe eigenaar.

Zodra de notaris de transportakte inschrijft in de openbare registers is de eigendomsoverdracht een feit. De notaris is verantwoordelijk voor de inschrijving.

Overdrachtsbelasting

Je betaalt overdrachtsbelasting in Nederland als je een huis of een ander pand koopt. Overdrachtsbelasting betaal je bij de koop van een woning en bedraagt 2% van de aankoopwaarde voor bestaande woningen. Bepalend is de waarde van de woning op het moment van verkrijging. Dit houdt in dat de overdrachtsbelasting berekend wordt over de reële koopsom. Bij nieuwbouw betaal je geen overdrachtsbelasting, maar betaal je btw.