Risicoverzekering

Een risicoverzekering is een verzekering tegen de financiële gevolgen van een bepaald risico. Meestal is dit het risico van overlijden of arbeidsongeschiktheid. Maar ook de gevolgen van een ongeval en soms zelfs werkloosheid kunnen verzekerd worden.

Bij een risicoverzekering kun je een verdeling maken tussen risico’s die te maken hebben met schade aan je woning en risico’s die te maken hebben met het verlies aan inkomen of vermogen.

Een risicoverzekering dekt een mogelijk risico af en zorgt ervoor dat de schade wordt betaald of dat een bedrag wordt uitgekeerd waarvan een inkomensvoorziening kan worden aangekocht. 

Bij de verschillende verzekeringen kun je onderscheid maken tussen een schadeverzekering en een sommenverzekering. Een schadeverzekering is een verzekering strekkende tot vergoeding van vermogenschade, die je zou kunnen lijden. Een sommenverzekering is de verzekering waarbij het onverschillig is of en in hoeverre met de uitkering schade wordt vergoed. Het indemniteitsbeginsel is bij een sommenverzekering niet van toepassing. Het indemniteitsbeginsel houdt in dat bij een schadeverzekering alleen de schade vergoed mag worden, je mag er financieel niet op voor uitgaan. 

Schade risicoverzekeringen

Onder de schaderisico verzekeringen vallen de inboedel, opstal, aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Op zoek naar een schade risicoverzekering zonder eigen risico en met garantie tegen onderverzekering? Bereken je premie en sluit gemakkelijk zelf online je opstalverzekering af.

Inboedelverzekering

De inboedelverzekering verzekert je inboedel van je woning. Je inboedel zijn alle roerende zaken in je woning, zoals meubels. Een inboedelverzekering is een schadeverzekering en is ingedeeld onder de brandverzekeringen. Je kunt de verzekering in verschillende vormen afsluiten, te onderscheiden naar dekkingsvoorwaarden. De inboedelverzekering dekt de schade aan de inboedel. Onder inboedel valt alles wat zich in/aan je woning bevindt. Denk aan meubels, gordijnen, schilderijen, maar ook zonneschermen en antennes. Je woning zelf valt niet onder de inboedelverzekering, maar onder de opstalverzekering. 

Ook buiten je woning is je inboedel verzekerd. Indien je spullen van je inboedel meeneemt in de auto en de auto bevindt zich in Nederland met de spullen in de auto dan is er dekking tegen alle schades. Bij diefstal dient aangetoond te worden dat het gesloten goed op een niet van buitenaf zichtbare plaats was opgeborgen en dat de auto was afgesloten. 

Bij gewelddadige beroving of afpersing is je inboedel ook verzekerd. Wanneer je onder bedreiging van of met fysiek geweld gedwongen wordt je portemonnee af te staan, dan ben je gedekt via je inboedelverzekering. Aangifte bij de politie van diefstal is vereist. 

Opstalverzekering

Met een opstalverzekering is je woning verzekerd tegen schade als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm en inbraak. Een opstalverzekering is verplicht voor iedereen die een koopwoning met een hypotheek heeft. Een opstalverzekering wordt ook wel woonhuisverzekering genoemd. De opstal zijn je woning en alle onroerende goederen die bij de woning horen: schuurtjes, schuttingen, leidingen, centrale verwarming en sanitair. Je kunt ook glas meeverzekeren. Fundamenten zijn meeverzekerd als zij in een fundamentenclausule zijn opgenomen in de polis. Schade door een aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreactie, overstroming of (burger)oorlog (catastroferisico) is altijd uitgesloten.  

Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd tegen de financiële gevolgen van een onvoorziene gebeurtenis waarvoor je aansprakelijk bent. Bij een aansprakelijkheidsverzekering kun je verschillende soorten polissen afsluiten, afhankelijk van de gezinssamenstelling. 

De aansprakelijkheidsverzekering dekt niet de risico’s die ontstaan zijn bij het uitoefenen van een beroep. Daarvoor kan een apart verzekering worden afgesloten. Er zijn veel verschillen tussen de verzekeringsmaatschappijen voor wat betreft de dekking. De kosten van deze verzekering zijn doorgaans niet erg hoog, daarom is het verstandig om een keuze te maken aan de hand van de algemene voorwaarden en niet op basis van de premie. 

Rechtsbijstandsverzekering

De kans om bij een juridisch geschil betrokken te raken neemt tegenwoordig toe. We worden allen kritischer en mondiger. De samenleving wordt en er moet vaker een jurist worden ingeschakeld of een beroep worden gedaan op een rechter. Een rechtsbijstandsverzekering geeft je recht op juridische hulp. 

Een rechtsbijstandsverzekering kan worden beschouwd als een groot advocatenkantoor waar de noodzakelijke deskundigheid op zoveel mogelijk juridische terreinen is verzameld om zaken zelf te kunnen behandelen. Het risico van hoge kosten voor rechtshulp wordt gedekt door deze verzekering, mits er conform de polisvoorwaarden dekking is voor de betreffende zaak. Oorzaken van de groeiende vraag naar rechtsbijstand zijn onder andere:

  • een ingewikkelder wordende maatschappij
  • de zeer gecompliceerde wetgeving
  • het feit dat de Nederlander veel mondiger is geworden.

Inkomensrisico verzekeringen

Met het sluiten van een hypotheek wordt een financiële verplichting aangegaan. Een onzekere factor is of je deze financiële verplichting kan blijven betalen. Om verschillende redenen kan er sprake zijn van een forse daling in je inkomen. Hierbij kun je denken aan arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom en overlijden. 

De overheid speelt hierin een belangrijke rol. De overheid moet er namelijk voor zorgen dat iedereen instaat is een bestaan te leiden dat voor Nederlandse begrippen ‘maatschappelijk aanvaardbaar’ is. Hierop is de sociale wetgeving gericht, de volksverzekeringen. Er zijn vier volksverzekeringen voor ouderdom en overlijden:

  • de algemene ouderdomswet (AOW)
  • de algemene nabestaandenwet (ANW)
  • de algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
  • de algemene kinderbijslagwet (AKW)

De verzekeringen die uitkeren in geval van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid zijn de werknemersverzekeringen. Dit kunnen zijn:

  • de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de opvolger van de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  • werkloosheidswet (WW)

Vermogensrisico’s

Als je woning is gefinancierd met een hypothecaire lening en  je komt te overlijden, kan de bank altijd de woning verkopen om de woning af te lossen. Echter is dit voor je partner en eventuele kinderen een groot probleem. Zij hebben immers geen woning meer. Om dit te voorkomen wordt bij vrijwel iedere woningfinanciering een verzekering afgesloten die een bedrag uitkeert waarmee de hypothecaire lening geheel of gedeeltelijk kan worden afgelost: een overlijdensrisicoverzekering. 

Overlijdensrisicoverzekeringen zijn levensverzekeringen. Levensverzekeringen kun je indelen op verschillende manieren. Het moment van uitkeren en de wijze van uitkeren zijn de belangrijkste. 

Als het gaat om het moment van uitkeren kun je drie hoofdvormen onderscheiden.

1. De spaarverzekering
Deze keert het verzekerde bedrag uit als je op een afgesproken tijdstip in leven bent.

2. De tijdelijke overlijdensrisicoverzekering
Deze keert het verzekerde bedrag uit als je voor een afgesproken tijdstip overleden bent.

3. De gemengde verzekering
Deze keert het verzekerde bedrag uit als je op een afgesproken tijdstip in leven bent, dan wel op het moment dat je op eerder tijdstip komt te overlijden.

De eerste twee vormen keren dus niet altijd uit en de derde wel.