Uniform Pensioen Overzicht

Een Uniform Pensioen Overzicht is een jaarlijks overzicht dat je ontvangt van je pensioenuitvoerder, met de reeds opgebouwde en verwachte pensioengegevens. Tijdens de opbouw van je pensioen (en ook daarna) zijn pensioenfondsen en pensioenverzekeraars verplicht om je tijdig en volledig te informeren. Dit gebeurt door middel van het Uniform Pensioen Overzicht, afgekort UPO.

Voor de verschillende pensioenovereenkomsten zijn verschillende uniforme tekstbladen ontwikkeld, die duidelijkheid moeten geven aan deelnemers over de ontwikkelingen van hun pensioen.

Jaarlijks (uiterlijk 30 september) moet het UPO aan deelnemers verstrekt worden. Hier staan de tot 30 december van het voorgaande jaar bijgewerkte gegevens in.

Vier onderdelen

Het Uniform Pensioen Overzicht bestaat uit vier onderdelen:

1. Basisgegevens
2. Aanspraken
3. Overige informatie
4. Toelichting voor deelnemer

De basisgegevens geven de deelnemer inzicht in de regeling, salaris, de feiten en aannames ten aanzien van zijn persoonlijke situatie (bijvoorbeeld echtscheiding) en de mogelijkheid tot controle door de deelnemer om eventuele fouten vast te stellen.

Onder aanspraken wordt verstaan datgene wat de deelnemer heeft opgebouwd en kan opbouwen tot de datum van pensioen. In het overzicht zijn opgenomen de uitkering bij pensioen, de uitkering bij overlijden en de uitkering bij arbeidsongeschikt. Met betrekking tot aanspraken, moeten de volgende gegevens verstrekt worden:

  • Opgave verworden pensioenaanspraken
  • Opgave reglementair te bereiken pensioenaanspraken
  • Opgave waarde aangroei
  • Indien van toepassing: informatie omtrent toeslagverlening
  • Informatie over de opbouw van het partnerpensioen

De overige informatie in het UPO zijn onderwerpen waarover je jaarlijks geïnformeerd moet worden volgens de Pensioenwet. Ook moet er informatie gegeven worden over gevolgen voor het pensioen in geval van arbeidsongeschiktheid en de gevolgen van echtscheiding.

In de toelichting voor de deelnemer wordt ingegaan op de begrippen in het overzicht. Een deel hiervan is standaard en het ander deel is specifiek gericht op de verschillende regelingen. Hierdoor kan er een juist beeld van de regeling worden gegeven.

Ontstaan UPO

In de nieuwe Pensioenwet is transparantie en goede voorlichting rondom het pensioen een belangrijk onderdeel. De overheid is al een aantal jaren bezig om de bewustwording ten opzichte van het pensioen in Nederland groter te maken. De gemiddelde Nederlander weet helaas niet veel over zijn pensioen. Hierdoor heeft de overheid besloten om zelf een algemene werking van het pensioen op te nemen in de Pensioenwet. Hierdoor is sinds 2008 het Uniform Pensioen Overzicht verplicht gesteld volgens de Nederlandse Pensioenwet. Een aantal pensioenuitvoerders verstrekte het overzicht al in 2007.

Sinds 2010 moet er ook in het Uniform Pensioenoverzicht een indexatielabel of toeslagenlabel worden opgenomen. Hierdoor wordt voor je duidelijk of en in hoeverre je pensioen waardevast of welvaartsvast is. Waardevast wil zeggen dat het pensioen meegroeit met de prijzen (prijsindexatie). Welvaartsvast wil zeggen dat het pensioen meegroeit met de lonen (loonindexatie).

Niet voor elke pensioenvorm is dit indexatielabel verplicht. Het geldt alleen voor:

  • Geïndexeerde middelloonregelingen;
  • Premieovereenkomsten met directe aankoop van pensioenaanspraken;
  • Eindloonregelingen;
  • Middelloonregelingen zonder toeslag in de opbouwfase.

Als het label niet van toepassing is, wordt een verplichte algemene tekst over koopkrachtbehoud opgenomen in de communicatie met de deelnemers. 

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

Ulrich Purperhart | Adviseur Adviesdesk