Hypothecaire inschrijving

Een hypotheek wordt ingeschreven in het zogenaamde hypotheekregister. Daarin staat het bedrag en perso(o)n(en) die de hypotheek is/zijn aangegaan. De hypothecaire inschrijving is het moment waarop de hypotheek van kracht wordt en er een vermelding in het hypotheekregister komt aan wie en voor welk bedrag een recht van hypotheek is verleend.

Het recht van hypotheek is een beperkt recht dat kan worden gevestigd op registergoederen. Een hypotheekrecht kan gevestigd worden op onroerende zaken, zoals een woning.

Drie soorten inschrijvingen

Niet iedere hypotheek die wordt gevestigd is hetzelfde. In de loop van de tijd zijn er verschillende eisen gesteld waaraan een recht van hypotheek moet voldoen. Deze eisen liggen op het gebied van aflossen van de lening en de gevolgen daarvan op het bedrag dat volgens het recht van hypotheek kan worden verhaald.

Met hypotheekvormen wordt niet bedoeld de manier waarop je de lening kan aflossen (dit wordt aflossingsvorm genoemd), maar over de verschillende manieren waarop het recht van hypotheek kan worden gevestigd. Er zijn drie hypotheekvormen:

1) Een vaste hypotheek
Bij een vaste hypotheek bestaat een koppeling tussen de hoogte van de zekerheidsstelling en het nog verschuldigde bedrag. Deze koppeling daalt met het verminderen van de geldlening. Als er een verhoging plaatsvindt, moet dit gebeuren door een nieuwe hypothecaire zekerheid te vestigen. Dit houdt in dat er een nieuwe hypothecaire inschrijving bij de notaris moet plaatsvinden. Meestal worden bij een vaste hypotheek het rentepercentage en de aflossingsvorm in de hypotheekakte opgenomen.

Voorbeeld vaste hypotheek
Als je kiest voor een hypotheek van 200.000 euro, dan betekent dit dat er ook een hypotheekrecht gevestigd wordt van 200.000 euro bij de notaris. Als je op dit bedrag 10.000 euro aflost wordt het hypothecaire recht verminderd met 10.000 euro. Maar zou je nu voor 10.000 euro willen verbouwen, dan kan er bij een vaste hypotheek geen gebruik worden gemaakt van het feit dat er al is afgelost op de lening. Je zal opnieuw naar de notaris moeten gaan voor een tweede hypothecaire inschrijving van 10.000 euro.

2) Een bankhypotheek
Bij een bankhypotheek kan de hypothecaire inschrijving zekerheid bieden aan de huidige, maar aan de toekomstige schulden. Deze vorm van hypotheek kan ertoe leiden dat er (nog) geen lening wordt verstrekt, maar wel zekerheid is gesteld. In de hypotheekakte moet wel een maximaal bedrag worden opgenomen waarvoor zekerheid wordt gesteld. Het bedrag waarvoor zekerheid wordt gesteld, wordt ook wel inschrijving genoemd. Een hogere inschrijving dan het bedrag dat wordt geleend zorgt voor een extra ruimte voor toekomstige leningen.

Voorbeeld bankhypotheek
Je kiest voor de hypotheekvorm bankhypotheek en je laat een hogere hypotheekrecht vestigen van 225.000 euro. Je hebt voor je hypotheek maar 200.000 euro nodig. Je lost op de lening niet af. Op het moment dat je de woning wil gaan verbouwen voor 15.000 euro dan hoef je geen nieuwe hypothecaire zekerheid te laten vestigen bij de notaris. De inschrijving is al ruim voldoende om de geldlening te dekken. Hierdoor heb je de volgende hypothecaire inschrijvingen en geldleningen:

  • Eerste hypothecaire inschrijving: 225.000 euro
  • Eerste geldlening: 200.000 euro
  • Tweede geldlening: 15.000 euro

Zonder tussenkomst van de notaris zou je nog 10.000 euro kunnen opnemen. Een ander voordeel van een bankhypotheek is dat de aflossingen op de lening ook weer kunnen worden gebruikt voor een nieuwe lening.

3) Krediethypotheek
Ook bij een krediethypotheek kan, na inlossing, het eerder ingeloste bedrag worden opgenomen zonder dat bij iedere opname opnieuw hypotheek moet worden gevestigd. Kenmerkend voor de krediethypotheek is dat er altijd een rekening-courantgedeelte in de geldlening zit. Het verschil tussen een bankhypotheek  en een krediethypotheek is dat een bankhypotheek strekt tot alles wat de bank te vorderen heeft op je (dit kan dus ook een doorlopend krediet of krediet op betaalrekening zijn) terwijl bij een krediethypotheek de hypotheek alleen betrekking heeft op een bepaalde lening die is verstrekt als een rekening-courantlening.

Voorbeeld krediethypotheek
Je wilt je huis verbouwen, maar je hebt niet direct een groot bedrag nodig. Je kan dan kiezen voor een krediethypotheek. Stel je neemt een krediethypotheek van 25.000 euro. Voor de eerste kosten van de verbouwing heb je maar 2.500 euro nodig, je betaalt over dit opgenomen gedeelte bedrag alleen rente. De maanden daarna neem je steeds meer bedragen op tot aan het limiet. De totale schuld is dan 25.000 euro. Je kan nu pas weer geld opnemen als er is afgelost.

Vormeisen

Voor de vestiging van het recht van hypotheek gelden vier vormeisen, om het recht van hypotheek officieel te kunnen laten vestigen:
1) De hypotheek moet worden opgesteld door notariële akte, de hypotheekakte.

2) De hypotheek moet inschreven worden in de openbare registers. Dit gebeurt door een afschrift van de hypotheekakte in te dienen bij het Kadaster. Op de akte wordt aangegeven onder welk nummer en wanneer deze in het register is ingeschreven

3) De hypotheekvestiging moet gebaseerd zijn op een geldige overeenkomst. In deze overeenkomst moet zijn opgenomen dat er hypotheek moet worden gevestigd. Een voorbeeld hiervan is dat je de offerte hebt geaccepteerd voor de lening, waarin is bepaald dat als onderpand een hypotheek op de woning moet worden gevestigd.

4) Er kan alleen hypotheek worden gevestigd, als je hiervoor beschikkingsbevoegd bent.