Overdrachtsakte

Een overdrachtsakte is een akte die de notaris opmaakt bij de koop en verkoop van onroerende zaken en die wordt ingeschreven bij het Kadaster. 

Een notaris maakt bij aankoop van een woning twee akten op. Een is de akte van levering en de andere is de hypotheekakte. De akte van levering wordt ook wel transportakte of overdrachtsakte genoemd. In de overdrachtsakte wordt de eigendomsoverdracht van een woning vastgelegd. Anders gezegd met de overdrachtsakte wordt het eigendom van een woning overgedaan naar de nieuwe eigenaar. 

Zodra de notaris de overdrachtsakte inschrijft in de openbare registers is de eigendomsoverdracht een feit. De notaris is verantwoordelijk voor de inschrijving. 

Gegevens

In de overdrachtsakte moeten minimaal de volgende gegevens worden vermeld:

  • Personalia van zowel de kopers als verkopers. Adres, woonplaats, gemeente en kadastrale gegevens van de woning.
  • Titel van aankomst, dit is een verwijzing naar de transportakte waaruit blijkt dat de verkoper de eigenaar is.
  • Titel van overdracht, deze geeft de rechtsverhouding aan, bijvoorbeeld eigendomsoverdracht door koop. Bij erfopvolging wordt gesproken van titel van overgang.
  • De koopsom en bewijs van de betaling daarvan. De koper verkrijgt hiermee een onaantastbare titel, waardoor zijn eigendomsrecht onvoorwaardelijk vaststaat. Eventuele ontbindende voorwaarden uit de koopakte komen hiermee te vervallen.
  • Toestemming van echtgeno(ot(e) of geregistreerd partner tot het vervreemden van de woning, als dit de echtelijke woning betreft.
  • Bestuursbevoegdheid: verklaring van gehuwde verkopers, waaruit blijkt dat de woning tot de gemeenschap van goederen behoort en beiden leveringsbevoegd zijn.

Waar moet je op letten bij de overdracht van de woning?

Vlak voor de eigendomsoverdracht van een bestaande woning mag je als koper nog even kijken in het huis dat bijna van jou is. Zo kan je het huis aan een allerlaatste controle onderwerpen. Die laatste controle geeft je gelegenheid om te kijken of de woning geheel volgens afspraak wordt geleverd. 

Controleer hierbij de lijst van (on)roerende zaken. Zijn er zaken verdwenen die wel bij de koopovereenkomst waren inbegrepen? Controleer daarnaast of er gebreken zijn.

Mis je zaken of zijn er gebreken? Dan is dit het moment waarop je dat ter sprake moet brengen. Meld het aan de notaris. Deze kan het in de akte opnemen en eventueel een bedrag in depot houden. 

De overdrachtsakte mag daarnaast niet afwijken van het koopcontract. Kom je bijvoorbeeld tot de ontdekking dat de hoeveelheid grond in de transportakte niet gelijk is aan wat in het koopcontract staat, maak dan onmiddellijk bezwaar bij de verkoper. Je bent immers iets anders overeengekomen. 

Als je op dat moment al bij de notaris bent, teken dan met de vermelding ‘onder protest’. Als je pas na ondertekening de afwijkende regeling ontdekt, ben je niet zonder meer gebonden aan deze verandering. Volgens de rechter is een koper, die slechts één of tweemaal in zijn leven een overdrachtsakte onder ogen krijgt, alleen aan afwijkingen gebonden wanneer je deze uitdrukkelijk heeft aanvaard.