Online formulier Aanvullende Voorzieningen

Geachte werkgever,

Uw werknemer is bezig met de aanvraag voor een hypotheek en verzoekt u om bijgaande aanvullende voorzieningen in te vullen. Banken zijn streng in het controleren van deze verklaringen en eisen een nieuwe als iets niet goed of niet volledig is ingevuld. Om dat extra werk te voorkomen is het belangrijk dat u de verklaring volgens de richtlijnen invult.

Gegevens werkgever
info Vul de volledige naam in van de organisatie waarmee de medewerker de arbeidsovereenkomst heeft (geen handelsnaam).
info Vul het adres van de organisatie in. Een postbusnummer is niet toegestaan
info De postcode moet horen bij het adres.
info De contactpersoon, door wie ingevuld?.
Gegevens werknemer
Graag de hieronder gevraagde gegevens invullen.
Overlijden
Heeft uw bedrijf een collectieve overlijdensverzekering afgesloten? * info Deze verzekering zorgt voor een extra jaarlijkse uitkering (aan de nabestaanden) bij overlijden van de medewerker. Dit is een zogenaamde Anw-hiaat verzekering.
Is deze medewerker verzekerd door een ANW-hiaat verzekering? *
De uitkering uit de Anw-hiaatverzekering start: *
Arbeidsongeschiktheid

De eerste twee ziektejaren:

Als werkgever bent u verplicht om uw werknemer door te betalen tijdens de eerste twee jaren van ziekte. Het uitkeringspercentage is afhankelijk van de CAO waaronder uw bedrijf valt, of van de afspraken die u met uw werknemer gemaakt heeft. U betaalt in het eerste jaar minimaal 70% van het loon door (en minimaal het minimumloon). In het tweede jaar betaalt u tevens minimaal 70% van het loon.

Welke verdeling geldt binnen uw bedrijf voor de wettelijke loondoorbetalingtermijn in de eerste twee ziektejaren, als uw werknemer niet werkt?

De loondoorbetaling is een percentage van * info Dit kan zijn als onderdeel van de pensioenregeling. Of rechtstreeks bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.

Na twee jaar ziekte treedt de wet WIA in werking. Uw werknemer ontvangt dan, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, een uitkering van het UWV. Ondanks deze uitkering is er vaak sprake van een grote inkomensterugval. Daarom sluiten veel werkgevers een aanvullende WIA-verzekering voor hun werknemers. Dit is in veel CAO-regelingen ook verplicht.

Heeft u voor uw werknemers een collectieve aanvullende WIA-verzekering gesloten? * info Dit kan zijn als onderdeel van de pensioenregeling. Of rechtstreeks bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.

U heeft aangegeven dat u een collectieve WIA-verzekering heeft gesloten voor uw werknemers. Wilt u aangeven om welke dekking(en) het voor deze medewerker gaat?

Heeft u een WGA Hiaat verzekering voor uw medewerker gesloten? * info

Korte uitleg: WGA-Hiaat Basis

De WGA-regeling is voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn. Het staat voor Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Een WGA-Hiaatverzekering is een collectieve WGA-verzekering die arbeidsongeschikte werknemers een aanvulling op de wettelijke uitkering (de Vervolguitkering) geeft. Met een WGA-hiaatverzekering (basisvariant) krijgt een werknemer die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, een aanvulling op de wettelijke WGA-vervolguitkering. De verzekeraar vult het inkomen van de werknemer aan tot 70 procent keer het arbeidsongeschiktheidspercentage keer het oude loon. Dit loon mag niet meer zijn dan het maximumloon, ofwel sv-loon.

Korte uitleg: WGA-Hiaat Uitgebreid

De collectieve WGA-hiaatverzekering Uitgebreid zorgt ervoor dat het inkomen van een werknemer die een WGAloonaanvullingsuitkering, of WGA-vervolguitkering ontvangt, wordt aangevuld tot 70 procent van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd. Dit loon mag niet meer zijn dan het maximumloon, ofwel sv-loon

Hoe lang is de uitkeringsduur van de aangekruiste WGA-Hiaat verzekering? *
Heeft u voor uw medewerker een WIA-Excedentverzekering afgesloten? * info

Korte uitleg: WIA-Excedent (vanaf de WIA-loongrens)

De WIA-Excedentverzekering (vanaf de WIA-loongrens) beschermt werknemers met een loon boven de WIA-loongrens tegen inkomensverlies (als gevolg van arbeidsongeschiktheid). Door een periodieke aanvullende verzekeringsuitkering, die afhankelijk is van de mate van arbeidsongeschiktheid, wordt dit verlies samen met de wettelijke uitkeringen deels opgevangen. Dit is veelal tot 70 of tot 80% van het verschil tussen het oude loon en het gemaximeerde loon.

Wat is de looptijd van de WIA-Excedentverzekering? *
Hoe hoog is het dekkingspercentage van de WIA-Excedentverzekering? *
Heeft u voor uw medewerker een WIA-Inkomensaanvulling afgesloten? * info

Korte uitleg: WIA-Inkomensaanvulling (tot en met WIA-loongrens)

De WIA-Inkomensaanvulling (tot en met WIA-loongrens) beschermt werknemers met een loon onder de WIA-loongrens tegen inkomensverlies (als gevolg van arbeidsongeschiktheid). Door een periodieke aanvullende verzekeringsuitkering, welke afhankelijk is van de mate van arbeidsongeschiktheid, wordt dit verlies samen met de wettelijke uitkeringen deels opgevangen. Dit is veelal 5 of 10% van het oude (gemaximeerde) loon.

Wat is de looptijd van de WIA-Inkomensaanvulling? *
Hoe hoog is het dekkingspercentage van de WIA-Inkomensaanvulling *
Ondertekenen

Ondergetekende verklaart namens de werkgever dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld.

Niet alle verplichte velden zijn ingevuld, controleer het formulier
Door een technische storing kunnen we nu helaas geen aanvullendevoorzieningen genereren. Probeer het opnieuw of download de invulbare PDF.

Download nu de de aanvullendevoorzieningen in pdf formaat. Of vul deze opnieuw in.