Transportakte of leveringsakte

Een transportakte wordt ook wel leveringsakte of overdrachtsakte genoemd. Uitgangspunt van deze akte is de eerder gesloten koopovereenkomst. De transportakte wordt door de notaris opgesteld en door de koper(s) en de verkoper(s) ondertekend. Een afschrift van de akte wordt ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Op dat moment is de eigendom van de woning overgegaan naar de nieuwe eigenaar. De ontbindende voorwaarden uit de koopovereenkomst zijn dan ingevuld of vervallen. 

Wat staat er in de transportakte?

In de transportakte staan tenminste de volgende gegevens:

  • De personalia, adres en woonadres van de kopers en van de verkopers.
  • De gegevens van de woning.
  • Een verwijzing naar de vorige transportakte, waarmee de verkoper eigenaar is geworden.
  • De titel van overdracht, deze geeft de rechtsverhouding weer, bijvoorbeeld overdracht door koop/verkoop. Bij erfopvolging door overgang onder algemene titel.
  • De koopsom en de bevestiging van de betaling daarvan.

Waar moet je op letten bij de overdracht van de woning?

Vlak voor de eigendomsoverdracht van een bestaande woning mag je als koper nog even kijken in het huis dat bijna van jou is. Zo kan je het huis aan een allerlaatste controle onderwerpen. Die laatste controle geeft je gelegenheid om te kijken of de woning geheel volgens afspraak wordt geleverd.

Controleer hierbij de lijst van (on)roerende zaken. Zijn er zaken verdwenen die wel bij de koopovereenkomst waren inbegrepen? Controleer daarnaast of er gebreken zijn.

Mis je zaken of zijn er gebreken? Dan is dit het moment waarop je dat ter sprake moet brengen. Meld het aan de notaris. Deze kan het in de akte opnemen en eventueel een bedrag in depot houden.

De transportakte mag daarnaast niet afwijken van het koopcontract. Kom je bijvoorbeeld tot de ontdekking dat de hoeveelheid grond in de transportakte niet gelijk is aan wat in het koopcontract staat, maak dan onmiddellijk bezwaar bij de verkoper. Je bent immers iets anders overeengekomen.

Als je op dat moment al bij de notaris bent, teken dan met de vermelding ‘onder protest’. Als je pas na ondertekening de afwijkende regeling ontdekt, ben je niet zonder meer gebonden aan deze verandering. Volgens de rechter is een koper, die slechts één of tweemaal in zijn leven een transportakte onder ogen krijgt, alleen aan afwijkingen gebonden wanneer hij deze uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Tip: besparen op je notariskosten voor het laten maken van je transportakte? Check onze Jazeker Notarisservice. Hiervoor werken we samen met Nationale Notaris, een landelijke keten van notariskantoren.